Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
•  Rejestr Wyborców
•  Wybory samorządowe 2018
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2018
Pomoc
Statystyki

2281045
od 24 czerwca 2003 r.
Informacje ogólne » Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia

Artykuły
  Zaproszenie na debatę społeczną w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  Ogłoszenie: badanie wzroku i pomiar ciśnienia sródgałkowego w NZOZ "ARSMED" w Tłuchowie
  OKÓLNIK w sprawie organizacji mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK na terenie Gminy Tłuchowo
  Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 1 marca 2018 r.
  Zarządzenie Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie powołania komisji konkursowej
  Procedura zwrotu podatku akcyzowego w roku 2018
  Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w roku 2018
  Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tłuchowo na rok 2018 - Projekt Programu do konsultacji społecznych.
  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej
  Harmonogram odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej na 2018 rok
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TŁUCHOWO o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2017/2018
  Zarządzenie Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego - pożarniczego.
  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu "Programu Rewitalizacji dla Gminy Tłuchowo"
  Spotkanie informacyjne LGD
  OKÓLNIK w sprawie organizacji mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy gminnej
  Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 26 października 2017 r.
  Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipnie w sprawie prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazliacji inwestycji celu publicznego
  Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 25 września 2017 r.
  Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż przyczepy gminnej
  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  OKÓLNIK w sprawie organizacji mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 5 września 2017 r. o wydaniu postanowienia wznawiającego z urzędu postępowanie administracyjne
  Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 21 sierpnia 2017 r.
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokazliacji inwestycji celu publicznego
  Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 26 czerwca 2017 r.
  OKÓLNIK w sprawie organizacji mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
  Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 29 maja 2017 r.
  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na wiezy kratowej na działce nr ewid. 563 w Tłuchowie (obręb ewid. Tłuchowo)
  Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi z dnia 17 maja 2017 r.
  OGŁOSZENIE: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji zmieniającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej na działkach nr ewid. 523, 524, 526, 527, 528, 299/9, 628/2".
  Zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tłuchowo
  Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lozalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego: "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej na działkach nr ewid. 523, 524, 526, 527, 528, 299/9, 628/2".
  OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania w całości w zakresie: "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na części działki nr ewid. 290/1 położonej w miejscowości Tłuchowo, gmina Tłuchowo, powiat lipnowski
  ROZPORZĄDZENIE Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w sprawie określenia miejsca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz wyznaczenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego występieniem tej choroby
  UWAGA ! Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
  ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 02.02.2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Tłuchowo w 2017 r.
  DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUCHOWIE ogłasza Przetarg Nieograniczony Pisemny na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego
  Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi
  Ogłoszenie o wynajmie pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego
  OGŁOSZENIE w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  GOPS: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - wraz ze zmianą z dnia 08.12.2016 r.
  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na wieży kratowej na działce nr ewid. 563 w Tłuchowie"
  Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi
  Ważna informacja dla mieszkańców: Liczenie dzików
  INFORMACJA o podpisaniu umowy - realizacja zadania publicznego z zakresu organizacji Festiwalu Dyniowych Smaków w Tłuchowie
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Konsultacje społeczne: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tłuchowo z organizacjami pozarządowymi
  OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Konkurs Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) 2017
  OCENA OKRESOWA przydatności wody do spożycia przez ludzi
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
  Zarządzenie Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu specjalnego- pożarniczego marki ŻUK
  OGLOSZENIE: Dom Dziennego Pobytu w Mokowie
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tłuchowo o wydaniu postanowienia
  List Prezesa KRUS do Rolników
  Informacja o podpisaniu umowy - realizacja zadania publicznego z zakresu "Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miesjcowości"
  Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację celu publicznego z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miejscowości
  Zarządzenie Wójta Gminy Tłuchowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Turza Wilcza i okolicznych miesjcowości w roku 2016
  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  HARMONOGRAM terminu odbioru odpadów w Gminie Tłuchowo
  Apel Prezesa KRUS o zapewnienie dzieciom bezpiecznych wakacji
  Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi
  OKÓLNIK Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Tłuchowo".
  Ocena okresowa przydatności wody do spożycia przez ludzi
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego: Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Tłuchowo - Tłuchówek
  Stypendia Pomostowe dla maturzystów
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Demontaż, transport i unieszkodlliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuchowo"
  OGŁOSZENIE: Spotkanie z mieszkańcami w sprawie Programu Rewitalizacji na terenie Gminy Tłuchowo
  OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej
  INFORMACJA w sprawie przeprowadzania ankiet do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
  Ocena okresowa przydatności Wody do spożycia przez ludzi
  Okólnik w sprawie oszacowania ujemnych skutków przezimowania w 2016r
  Ankieta skierowana do prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego OSN.
  Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników za II kw. 2016r
  OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI DLA GMINY TŁUCHOWO ZA 2015r.
  Godziny otwarcia "Moje Boisko - Orlik 2012"
  Komunikat Urzędu Skarbowego w sprawie składania rozliczeń podatkowych za 2015r
  O K Ó L N I K w sprawie zwrotu podatku akcyzowego oraz informacja o zmianach w podatkach lakalnych
  HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW - GMINA TŁUCHOWO
  WÓJT GMINY TŁUCHOWO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż autobusu gminnego
  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  OKÓLNIK w sprawie wymiany pojemników na odpady. Mieszkańcy Tłuchowa, Kozirogu Leśnego, Marianek, Podola i Suminka, Wyczałkowa, Źródeł.
  OKÓLNIK w sprawie spotkania informacyjnego w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki
  Postanowienie w sprawie sprostowania blędu pisarskiego - przebudowa drogi gminnej Nr 170932C Mysłakówko - Koziróg Leśny
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Tłuchowo
  [ZMIANA] ZEBRANIA SOŁECKIE - zapoznanie z projektem budżetu na 2016 rok
  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji środowiskowej
  OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH - Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.
  OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: Budowy linii kablowej nn 0,4kV wraz z szafkami kablowo-pomiarowymi dla wykonania zasilania w energię elektryczną zespołu budynków jednorodzinnych położonych w miejscowości Tłuchowo, dz. nr 561/1, 561/2, 561/4 gm. Tłuchowo.
  Postanowienie w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie drogi gminnej Nr 170923C Mysłakówko- Koziróg Leśny".
  OGŁOSZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH w sprawie Projektu Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego
  Program konsulatacji społecznych dotyczących LSR na lata 2014-2020
  Informacja Wójta Gminy ws przygotowania do realizacji inwestycji "Przebudowa drogi gminnej ..."
  Wszczęcie postępowania : Budowa drogi gminnej Nr 170923C Mysłakówko-Koziróg Leśny
  Informacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
  Przerwa w dostawie energii elektrycznej na terenie Gminy Tłuchowo - stacja Źródła 1
  Projekt "W drodze do lepszego startu przedszkolaków" realizowany w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku
  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  O B W I E S Z C Z E N I E ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO
  OKÓLNIK - odbiór odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elktronicznego, materiały budowlane
  Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TŁUCHOWO o wydaniu postanowienia
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięzia polegającego na "Budowie budynku warsztatu samochodowego z lakiernią na działce nr. ewid 233/3 w Julkowie."
  Obwieszczenia Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
  Budowa budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na kurnik na działce nr 181 w miejscowości Trzcianka Gmina Tłuchowo- wszczęcie postępowania
  Ogłoszenie o konsultacjach społecznych - Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2015 r ....
  Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku
  Wyprawka szkolna 2014
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
  Informacja Głównego Urzedu Statystycznego w Bydgoszczy
  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
  Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
  obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wydaniu decyzji na modernizację drogi Julkowo- Jasień
  Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego na budowę kanalizacji sanitarnej w miesjcowości Tłuchowo
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Zmiana sposobu użytkowania działki nr 179/3 obręb Tłuchówek , z węzła betoniarskiego na Instalację do przetwarzania odpadów w celu ponownego ich wykorzystania jako paliwo alternatywne wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : " Modernizacji drogi leśnej przebiegającej w Leśnictwie Podole w oddz.
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Owieszczenie o wydaniu decyzji
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na " Instalacji do przetwarzaniaodpadów w celu ponownego ich wykorzystania jako paliwo alternatywne wraz z infrastrukturą
  Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o odstapieniu od przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
  Wójt Gminy Tłuchowo ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi aktu prawa miejscowego - Roczny program współpracy ...
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę budynku inwentarskiego z przeznaczeniem na kurnik
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego- rozbudowa budynku sanitarno-szatniowego na stadionie gminnym w Tłuchowie
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: budowy stanowiska słupowego SN 15 kV z rozłącznikiem RUN III 24/4;
  inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Kamień Kmiecy- Kamień Kotowy
  Obwieszczenie Starosty Lipnowskiego o wydanej decyzji na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa drogi gminnej Mokówko- Borowo o dł. ok. 550 mb
  Lokalizacja linii 400 kW Grudziądz - Płock do Stacji Włocławek
  Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej: Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej na produkcyjno-magazynową w miejscowości Tłuchówek
  Obwieszczenie o wszczęciu postepowania na budowę drogi gminnej Kamień Kmiecy- Kamień Kotowy
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na Budowę drogi gminnej Mokowo- Borowo
  Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno
  Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko
  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Obwieszczenie o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej pn. Budowa drogi gminnej Mokówko- Borowo o długości ok. 550 mb
  Projekt podziału na okręgi i obwody wyborcze Gminy Tłuchowo
  INFORMACJA w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się