Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

GOPS: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - wraz ze zmianą z dnia 08.12.2016 r.

Znak sprawy: GOPS.042.1.2016Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne


Procedura o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzona jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.Przedmiot zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach i w przedszkolu na terenie Gminy Tłuchowo
w 2017 roku 1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tłuchowie

Adres Zamawiającego: ul. Sierpecka 20, 87 – 605 Tłuchowo

Nr telefonu. 54/ 2876260 w. 22

Nr faksu 54/ 2876204

Adres e-mail: gops.tluchowo@wp.pl

Strona internetowa: www.tluchowo.nowoczesnagmina.pl


 1. Opis przedmiotu zamówienia


 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach i w przedszkolu na terenie Gminy Tłuchowo w 2017 roku, tj. w:

   1. Szkole Podstawowej w Tłuchowie,

   2. Gimnazjum w Tłuchowie,

   3. Szkole Podstawowej w Mysłakówku,

   4. Przedszkolu Publicznym w Tłuchowie,

zwane dalej placówkami.

 1. Szacunkowa liczba posiłków wynosi 206 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej w 2017 roku, przyjmuje się 183 dni nauki; łącznie 37 698 posiłków.

Dzienna szacunkowa liczba posiłków w poszczególnych placówkach wynosi:

   1. Szkoła Podstawowa w Tłuchowie 80 porcji,

   2. Gimnazjum w Tłuchowie 47 porcji,

   3. Szkoła Podstawowa w Mysłakówku 56 porcji,

   4. Przedszkole Publiczne w Tłuchowie 23 porcji

łącznie: 206 porcji.

3. Zamawiający korzystając z prawa opcji przewiduje, że w czasie obowiązywania umowy liczba wydanych posiłków może ulec zmianie, tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu maksymalnie o 30 % szacunkowej liczby posiłków. Powyższe wynikać będzie ze zmiany liczby osób kwalifikujących się do uzyskania tego rodzaju pomocy społecznej.

4. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, o której mowa w pkt 3, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowanej części zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania zamówienia.

5. Dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
w okresie od 03.01.2017 r. do 22.12.2017 r. z uwzględnieniem przerw w nauce szkolenej
(tj. ferii szkolnych, wakacji, przerw świątecznych oraz dni ustawowo i dodatkowo wolnych), z zastrzeżeniem, że może zaistnieć potrzeba dożywiania grupy dzieci w czasie ferii zimowych lub w wybranych okresach wakacji.

6. Posiłki dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tłuchowie i Gimnazjum w Tłuchowie Wykonawca dostarczy do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Tłuchowie. Posiłki dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Mysłakówku Wykonawca dostarczy do kuchenki szkolnej przy Szkole Podstawowej w Mysłakówku. Posiłki dla dzieci
z Przedszkola Publicznego w Tłuchowie Wykonawca dostarczy do kuchenki
w Przedszkolu w Tłuchowie. W wymienionych placówkach posiłki będą wydawane uczniom przez osoby wyznaczone przez dyrektorów tych placówek. Do spożycia posiłków wykorzystane zostaną naczynia oraz sztućce będące na stanie tych placówek.

7. Dostarczane posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni.

8. Dostarczane posiłki muszą posiadać wymaganą przepisami kaloryczność i muszą być przygotowywane z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych, zgodnie z zasadami sztuki kulinarnej i wymogami sanitarnymi dla żywienia zbiorowego. Produkcja, przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach higieniczno- sanitarnych. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy.

9. Posiłki muszą być dostarczone do każdej z placówek najpóźniej do godziny 9:00. Pomieszczenia i podawanie posiłków zapewniają poszczególne placówki.

 1. Dostarczone posiłki powinny być gotowe do spożycia i o odpowiedniej temperaturze (zgodnie z zasadami wynikającymi z systemu HACCP oraz dobrych praktyk: higienicznej
  i produkcyjnej).

 2. Posiłki będą dostarczone do placówek na koszt Wykonawcy środkiem transportu przystosowanym do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia,
  w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca na swój koszt zapewnia załadunek i rozładunek dostarczanych posiłków, jak również czystość termosów,
  w których odbywać się będzie transport posiłków.

 3. Brudne naczynia i sztućce będą myte, wyparzane i odpowiednio przechowywane
  w stołówce szkolnej/kuchence szkolnej/przedszkolnej. Obowiązki w tym zakresie nie należą do Wykonawcy.

 4. W szkołach każdy posiłek będzie składał się z jednego dania tj. dwa dni w tygodniu
  z zupy z wkładką (mięso) i kromką chleba oraz surowy owoc podawany w całości (np. banan, jabłko, gruszka, brzoskwinia, pomarańcza), trzy dni w tygodniu z drugiego dania
  z kompotem owocowym. Jedna porcja zupy z wkładką musi posiadać pojemność nie mniejszą niż 450 ml. Jedna porcja drugiego dania mięsnego lub bezmięsnego musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 400 gramów, w tym: mięso – 100g, porcja warzyw (surowych lub przetworzonych) – 150 g oraz ziemniaki lub ryż, kasza, makaron- 150 g z dodatkami. Jeden raz w tygodniu drugie danie bezmięsne musi stanowić ryba pod różną postacią. Ponadto drugie danie bezmięsne mogą stanowić pierogi, kopytka, naleśniki. Jeden raz
  w tygodniu drugie danie mogą stanowić pierogi, kopytka, naleśniki z serem lub krokiety – w ilości 400 gramów. Dodatkowo do drugiego dania 200 ml kompotu owocowego.

 5. W przedszkolu codziennie będzie obiad dwudaniowy (o zmniejszonej gramaturze). Pierwsze danie: zupa 250 ml. Drugie danie musi być posiłkiem mięsnym lub bezmięsnym. Jedna porcja drugiego dania mięsnego musi posiadać gramaturę nie mniejszą niż 160 gramów, w tym: mięso - 60 gramów, porcja warzyw (surowych lub przetworzonych) 50 gramów oraz ziemniaki lub ryż, kasza, makaron - 50 gramów, dodatkowo kompot owocowy – 200 ml. Drugie danie bezmięsne mogą stanowić pierogi, kopytka, naleśniki
  z dodatkami lub krokiety o gramaturze nie mniejszej niż 160 gramów, dodatkowo kompot owocowy – 200 ml.

 6. Jadłospisy układane będą przez Wykonawcę na okres 10 dni żywieniowych i dostarczany do dyrektorów placówek i do Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający nie dopuszcza, aby w ciągu dwóch tygodni (10 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego dania/ zupy.

 7. Wykonawca będzie przygotowywał jadłospis na okres kolejnych 10 dni żywieniowych
  i dostarczy go do dyrektorów placówek i do Zamawiającego z 5 dniowym wyprzedzeniem. W jadłospisie Wykonawca musi podać informacje o gramaturze oraz kaloryczności poszczególnych posiłków. Jadłospis powinien być urozmaicony i zbilansowany, a rodzaj dania, zupy lub owocu nie może powtarzać się w ciągu kolejnych 10 dni żywieniowych.

 8. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i wydawania posiłków zgodnie
  z normami żywieniowymi stosowanymi w zbiorowym żywieniu dzieci i młodzieży określone w szczególności w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r.
  w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. poz. 1154) z uwzględnieniem zmian ww. przepisów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

 9. Sprawy organizacyjne związane z bezpośrednim wydawaniem posiłków są po stronie dyrektorów placówek i z nimi należy uzgadniać wszystkie szczegóły z tym związane.

 10. Informacje o dodatkowych dniach wolnych od nauki szkolnej lub o zmianach w liczbie dostarczanych posiłków dyrektorzy poszczególnych placówek lub osoby przez nich upoważnione, przekażą Wykonawcy co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. O potrzebie dożywiania grupy dzieci w czasie ferii zimowych lub w wybranych okresach wakacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem podając okres dożywiania oraz liczbę dzieci objętych dożywianiem.

 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań sprawdzających posiłki zarówno pod względem higienicznym jak i kalorycznym. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w obowiązujących przepisach oraz
  w Warunkach Zamówienia kosztami badania Zamawiający obciąży Wykonawcę.

 12. Dla potrzeb badań żywności przez Stację Sanitarno – Epidemiologiczną (SANEPID) Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania przez 48 godzin po 150 gramów każdej części składowej potraw; po upływie tego czasu próbki posiłków mogą być zniszczone.

 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość dostarczonych posiłków oraz skutki wynikające z zaniedbań przy ich przygotowywaniu i transporcie, mogące mieć negatywny wpływ na zdrowie lub życie dzieci objętych dożywianiem.

 14. Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą nazw i kodów wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod CPV Nazwa wg CPV

55.52.40.00-9 usługi dostarczania posiłków do szkół,

     1. usługi przygotowywania posiłków.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 1. Warunki udziału w procedurze o udzielenie zamówienia na usługi społeczne

       1. O udzielenie zamówienia na usługi społeczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w procedurze dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

 1. wykonał lub nadal wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było/jest przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w ilości co najmniej 200 posiłków dziennie przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy. Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
  że zrealizowane /realizowane usługi obejmowały /obejmują przygotowanie
  i dostarczenie co najmniej 200
  posiłków dziennie w ramach jednego zamówienia / jednej umowy. W przypadku usług nadal wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonuje usługi przygotowania
  i dostarczenia gorących posiłków przez okres co najmniej sześciu miesięcy licząc do dnia, w którym upływa termin składania ofert;

 2. dysponuje zakładem prowadzącym działalność związaną z produkcją lub obrotem żywności w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, co potwierdza aktualna decyzja właściwego, ze względu na siedzibę zakładu, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzenie zakładu oraz wpis do właściwego rejestru.

 1. Wykonawca może w celu wykazania spełnienia warunków udziału w procedurze
  o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych.


 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


 1. Oferty należy składać do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. przy ul. Sierpecka 20 w Tłuchowie – pokój nr 205 ( II piętro).

 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 grudnia 2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 205 (II piętro).


 1. Kryteria oceny ofert


  1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryterium :

1) cena ofertowa brutto,

2) doświadczenie Wykonawcy.

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

Kryterium

Waga (%)

Maksymalna liczba punktów

Cena ofertowa brutto

70%

70

Doświadczenie Wykonawcy

30%

30


 1. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne zawierają Warunki Zamówienia na Usługi Społeczne, zamieszczone na stronie internetowej www.tluchowo.nowoczesnagmina.plData: 01 grudnia 2016 r.                                                                 ZATWIERDZAM:

Kierownik GOPS w Tłuchowie

        Marzenna Jaglińska

 

Znak sprawy: GOPS.042.1.2016Zmiana ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne


Dotyczy: procedury o udzielenie zamówienia na usługi społeczne prowadzona jest według zasad określonych w art. 138o ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) . Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.


Przedmiot zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach i w przedszkolu na terenie Gminy Tłuchowo
w 2017 rokuW ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne z dnia 01 grudnia 2016 r. zmianie ulegnie zapis punkt IV, który otrzymuje brzmienia:


IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Oferty należy składać do dnia 14 grudnia 2016 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. przy ul. Sierpecka 20 w Tłuchowie – pokój nr 205 ( II piętro).

 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 205 (II piętro).”
Data: 08 grudnia 2016 r.                                                                         ZATWIERDZAM:

wz. Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Tłuchowie

Renata Ręczkowska

Specjalista pracy socjalnej


 

Załączniki

warunki zamówienia na uslugi społeczne (76.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki 1-4 (68kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik nr 5 (31kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (1) (29.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana nr 1 treści warunków zamówienia na uslugi społeczne (23.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Kisielewski Michał
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Kisielewski Michał
Data wprowadzenia:2016-12-08 12:38:41
Opublikował:Kisielewski Michał
Data publikacji:2016-12-08 12:38:41
Ostatnia zmiana:2016-12-08 13:46:52
Ilość wyświetleń:537

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij