Wójt Gminy Tłuchowo

KRZYSZTOF DĄBKOWSKI

tel. (54) 287-62-60 wew. 11

Przyjęcia interesantów:

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek,
w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kompetencje Wójta

        Do kompetencji wójta należy wykonywanie uchwał rady gminy oraz wykonywanie zadań określonych przepisami prawa. Ustawa o samorządzie gminnym nie wymienia całego katalogu zadań wójta, stanowi jedynie, że do zadań wójta należy w szczególności:
- przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
       Ustawa stanowi również, że wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.

       W zakresie zarządu mieniem komunalnym, oświadczenie woli w imieniu gminy składa  jednoosobowo wójt. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

       Do kompetencji wójta należy także opracowywanie projektu budżetu gminy. Bez zgody wójta rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia żródeł tych dochodów.

       Wójt odpowiada również za prawidłową gospodarkę finansową gminy. Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

       Wójt, jako organ wykonawczy gminy, rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń. W przypadkach nie cierpiących zwłoki wójt może wydawać przepisy porządkowe. Przepisy te wydaje wójt w drodze zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady gminy.

        Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny urzędu, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

         Do kompetencji wójta należy również wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu, wójt może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu.