Wójt Gminy Tłuchowo - Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego, który odbędzie się w dniach od 01 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.


I. WYMAGANIA
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).
Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:
1) pełnoletnich;
2) zamieszkałych na terenie danej gminy;
3) posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4) posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
5) które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowe: znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, komunikatywność i umiejętności interpersonalne, podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa, obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
-imienia i nazwiska
- adresu zamieszkania
- telefon, adres e-mail
- data urodzenia
- miejsce zatrudnienia ? nazwa i adres zakładu pracy
- w przypadku pobierania renty lub emerytury ? numer emerytury lub renty
- w przypadku braku pracy ? określenie bezrobotny,

-dokument poświadczający wykształcenie,
-oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1781)

Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
od 15-06-2020r. do 08-07-2020r.
Urząd Gminy Tłuchowo
Ul. Sierpecka 20
87-605 Tłuchowo