Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2257180
od 24 czerwca 2003 r.
Informacje ogólne » Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia Wersja do druku

O B W I E S Z C Z E N I E ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

Płock, dnia 22 kwietnia 2015 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych pn.

„Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej”

 oraz

 ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”

 

Na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego w porozumieniu z Burmistrzami i Wójtami gmin Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko wraz z projektami dokumentów strategicznych pn. „Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej” oraz ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, których dotyczą prognozy.

Prognozy oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach  od 23 kwietnia 2015 r. do 13  maja 2015 r. w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, Budynek S Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, pok. nr 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.zgrp.pl .

Uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres siedziby ZGRP lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy: konsultacje@zgrp.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2015 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2), art. 46 pkt. 2) oraz z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów dokumentów można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.

Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego.  

 

Dokumenty w załączeniu:

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 
  2. Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 
  3. Projekt Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 
  4. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
  5. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 
  6. Projekt Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 
  7. Formularz konsultacyjny dla prognozy ooś projektu Strategii 
  8. Formularz konsultacyjny dla prognozy ooś projektu Koncepcji
Załączone dokumenty
  formularz_konsutacyjny_koncepcja_wodno-sciekowa (808.8kB) pobierz    
  strefa_posrednia_brudzen_duzy (206.6kB) pobierz pokaż
  formularz_konsutacyjny_transport (808.8kB) pobierz    
  formy_ochrony_bruzen_duzy (262.3kB) pobierz pokaż
  koncepcja_gospodarki_wodno_sciekowej (2.6MB) pobierz pokaż
  prognoza_koncepcja_ofap (14.6MB) pobierz pokaż
  prognoza_transport_sztap (21.6MB) pobierz pokaż
  prognozy_oddzialywania_na_srodowisko (240.1kB) pobierz pokaż
  rdos (57.9kB) pobierz pokaż
  strategia_zrownowazonego_transportu (5MB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Kisielewski Michał, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Kisielewski Michał, Data wprowadzenia: 2015-04-29 10:07:58, Zatwierdził do publikacji: Kisielewski Michał, Data publikacji 2015-04-29 10:15:00, Ostatnia zmiana: 2015-04-29 10:15:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 406