Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256702
od 24 czerwca 2003 r.
Informacje ogólne » Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia Wersja do druku

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania na środowisko

 

ORG.7624-05/10                                                                     Tłuchowo, dnia 02.01.2013r.

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie

o możliwości zapoznania się z raportem oddziaływania

 na środowisko

 

 

 

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.), oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  informuję strony postępowania o możliwości zapoznania się z dostarczonym przez inwestora :P.P.H.U. „ Susz –Mas” Jan Mirosław Szulecki, Tłuchówek 31, 87-605 Tłuchowo raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie sposobu użytkowania istniejącej hali magazynowej na halę produkcyjno- magazynową w miejscowości Tłuchówek Gmina Tłuchowo na działce nr 179/2 wraz z jego uzupełnieniem  opracowanym w ramach przeprowadzanej oceny oddziaływania na środowisko niezbędnej  do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto informuję , iż raport inwestora wraz z wnioskiem i uzupełnieniem raportu zostały wysłane do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie celem dokonania uzgodnień pod względem ochrony środowiska warunków realizacji przedsięwzięcia.

 

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 Uooś.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 Uooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Wójt Gminy Tłuchowo jest organem właściwym do wydania decyzji oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tłuchowo, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Tłuchowo,  ul. Sierpecka 20 oraz przekazane Sołtysowi Sołectwa Tłuchówek z prośbą o niezwłoczne rozpowszechnienie go wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

                                                                                                          Wójt Gminy Tłuchowo

                                                                                                            Krzysztof Dąbkowski

 


Informację wytworzył: iwona, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: iwona, Data wprowadzenia: 2013-01-02 11:32:09, Zatwierdził do publikacji: iwona, Data publikacji 2013-01-02 11:33:34, Ostatnia zmiana: 2013-01-02 11:33:47, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1248