Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256687
od 24 czerwca 2003 r.
Informacje ogólne » Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia Wersja do druku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Tłuchowo, dnia 20.02.2014 r.

 

ORG.6220.1.2014

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. , Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z  art.74 ust.3 ustawy                z  dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

 

Zawiadamiam

 

o wszczęciu w dniu 11 lutego 2014 roku na wniosek Piotra Przybylskiego Kompleksowa Obsługa Budownictwa „ Motyles” ul. Zimowa 18, 87-800 Włocławek   postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na :  „ Modernizacji drogi leśnej przebiegającej w Leśnictwie Podole w oddz. 247~a, 246~a, 239~b,246 ~b,255~a 258~a, 257 ~b,261~ b, 265~b oraz z Leśnictwie Jasień oddz. 248~b.”

 

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm. ) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidującego zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

Zgodnie  z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz. 1235) w dniu 20 lutego 2014 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

 

Wyznacza się stronom postępowania termin 21 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień    w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w siedzibie   Urzędu Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, pok. nr 104 , w godzinach 7.30 - 15.30.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tłuchowo, wywieszenie na tablicy ogłoszeń    w Urzędzie Gminy przy ul. Sierpeckiej 20, Urzędzie Gminy Wielgie, Urzędzie Miasta i Gminy Skępe przesłane sołtysowi wsi Małomin, Rumunki Jasieńskie  celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń  oraz w pobliżu  projektowanej inwestycji.


Informację wytworzył: iwona, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: iwona, Data wprowadzenia: 2014-02-20 15:00:20, Zatwierdził do publikacji: iwona, Data publikacji 2014-02-20 15:01:58, Ostatnia zmiana: 2014-02-20 15:02:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 521