Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256963
od 24 czerwca 2003 r.
Sesje Rady Gminy Tłuchowo » Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 » XVI sesja Rady Gminy Tłuchowo z 8 listopada 2016 roku

Artykuły
  P r o t o k ó ł Nr XVI/2016 Sesji Rady Gminy Tłuchowo odbytej w dniu 8 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tłuchowie
  UCHWAŁA NR XVI/113/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" dla Gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA NR XVI/114/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Gminy Tłuchowo z Województwem Kujawsko-Pomorskim przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 Lipno - Kamień Kotowy - granica województwa - budowa ciągów pieszo-rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559" będącego zadaniem własnym Województwa
  UCHWAŁA NR XVI/115/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa podatku rolnego na terenie gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA NR XVI/116/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017 i zwolnień w tym podatku
  UCHWAŁA NR XVI/117/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.
  UCHWAŁA NR XVI/118/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso za 2017 rok.
  UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok.
  UCHWAŁA NR XVI/120/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA NR XVI/121/2016 RADY GMINY TLUCHOWO z dnia 8 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tłuchowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
  UCHWAŁA NR XVI/122/2016 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2016