Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256958
od 24 czerwca 2003 r.
Sesje Rady Gminy Tłuchowo » Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018 » VI sesja Rady Gminy z 24 czerwca 2015r

Artykuły
  Protokół Nr VI/2015 Sesji Rady Gminy Tłuchowo odbytej w dniu 24 czerwca 2015r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tłuchowie
  UCHWAŁA Nr VI/34/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tłuchowo za 2014 rok
  UCHWAŁA Nr VI/35/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Tłuchowo za 2014 rok
  UCHWAŁA Nr VI/36/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA Nr VI/37/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
  UCHWAŁA Nr VI/38/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tłuchowo
  UCHWAŁA Nr VI/39/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 24 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2015
  UCHWAŁA Nr VI/40/2015 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 24 czerwca 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2015 - 2020