Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2257244
od 24 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Planowanie przestrzenne » Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego » Studium w opracowaniu Wersja do druku

OBWIESZCZENIE - studium w opracowaniu

Tłuchowo, dnia 30.09.2015 r.

Wójt Gminy Tłuchowo

Nr sprawy: ORG.6720.1.2.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuchowo

 

                Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art.21 ust.2 pkt 2 i  art. 39  ust. 1 pkt 1 pkt 1                w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Tłuchowo uchwały Nr VI/38/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuchowo oraz o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

 

                Wnioski i uwagi dotyczące studium oraz prognozy mogą być wnoszone:

-  w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo,

- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Tłuchowo, pokój nr 112,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem,
o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) - e-mail: ugtłuchowo@pro.onet.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać uwagi i wnioski do 16 listopada 2015r.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Wójt Gminy Tłuchowo.

 

WÓJT GMINY TŁUCHOWO

KRZYSZTOF DĄBKOWSKI

Opublikowano dnia: 30.09.2015r


Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Kisielewski Michał, Data wprowadzenia: 2015-09-30 13:57:33, Zatwierdził do publikacji: Kisielewski Michał, Data publikacji 2015-09-30 14:00:06, Ostatnia zmiana: 2015-09-30 14:00:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 467