Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256926
od 24 czerwca 2003 r.
Gmina » Charakterystyka ogólna » Majątek Gminy Wersja do druku

Informacja o stanie mienia komunalnego -2004 r.
 

Informacja o stanie mienia komunalnego


Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy ;


szczegółowe zestawienie mienia komunalnego zawiera załącznik tabelaryczny do niniejszej informacji.


W zasobach komunalnych znajdują się obecnie nieruchomości o łącznej powierzchni 102,54ha , z tego :

- tereny zabudowane - 15,85 ha

- tereny niezabudowane - 10,89 ha


* oddane w dzierżawę 325m2 - na rozwój działalności w Tłuchowie (100m2) oraz w Jasieniu (225m2) na potrzeby stacji bazowej POLKOMTEL.


* w użytkowaniu gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły) – 9,96 ha


* przeznaczone na działalność statutową i potrzeby samorządów wsi

i Mieszkaniowego Zasobu - 19,73 ha


- drogi gminne – 75,80 ha


A. Grunty niezabudowane


-stanowią przede wszystkim tereny rolne, nie są to jednak zwarte kompleksy gruntów rolnych, które mogłyby być wykorzystane do prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej .


W Jasieniu w obrębie istniejącego osiedla mieszkaniowego znajduje się działka o pow. 0,10ha przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne , mało korzystny układ działki

zniechęca potencjalnych nabywców .


- grunty leśne

gmina nie posiada zwartych kompleksów leśnych, a występujące w ewidencji gruntów użytki leśne stanowią niewielkie części działek o innym przeznaczeniu .


- tereny zielone, sportowe i rekreacyjne

Gmina jest właścicielem 2-ch boisk przyszkolnych; w Mysłakówku i w Tłuchowie oraz stadionu sportowego; urządzenia na poziomie standardu lokalnego. Obecnie w trakcie realizacji znajduje się budowa terenowych urządzeń sportowych – boiska sportowe przy szkole w Tłuchowie , wprowadzono ulepszenia stadionu m.in.wybudowano zadaszoną scenę.

- grunty przeznaczone lub wykorzystywane pod drogi, place i parkingi


75,80 ha (co stanowi 120,7 km długości) gruntów komunalnych stanowią drogi oraz tereny komunikacyjne. Zdecydowana większość w/w gruntów to drogi dojazdowe i śródpolne. Długość dróg gruntowych wynosi ogółem 105,8 km , w tym :

- drogi wzmocnione żużlem -79,00 km

- drogi z gruntu rodzimego - 25,57 km

Pozostałe : - o nawierzchni bitumicznej - 15,93 km

- o nawierzchni tłuczniowej - 0,20 km

Gmina jest właścicielem kilku placów przeznaczonych lub wykorzystywanych na parkingi, m.in. w centrum Tłuchowa, przy szkole w Tłuchowie, przy stadionie w Tłuchowie.


W analogicznym okresie zmniejszyła się powierzchnia terenów zabudowanych – z uwagi na sprzedaż nieruchomości w Turzy Wilczej ( budynek po Szkole Filalnej , która została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2002r. ) . Zwiększyła się natomiast powierzchnia gruntów pod drogi gminne- sytuacja jest następstwem budowy dróg i ich modernizacji .


B. Grunty zabudowane, budynki, budowle


Budynki, poza obiektami użyteczności publicznej, przeznaczone są na zaspokojenie potrzeb mieszkalnych w gminie, stanowiąc tym samym Mieszkaniowy Zasób Gminy. Według stanu na dzień obejmujący Informację, Gmina wynajmuje ogółem 32 lokale mieszkalne-

o powierzchni łącznej 957 m2 , 4 lokale mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej

w Mysłakówku; z dniem 31 sierpnia 2004r. zlikwidowana została Szkoła Filialna w Jasieniu, gdzie zamieszkiwały dotychczas 2 rodziny. Wolne pomieszczenia budynku przeznaczone są na lokal użytkowy dla potrzeb wsi , m.in. na realizację zadań statutowych OSP, Zebranie Wiejskie itp. oraz do wynajmu na lokal mieszkalny . Lokale zostały przekazane użytkow- nikom z dniem 01 listopada 2004r.

Lokale mieszkalne stanowią mienie komunalne Gminy .


Budynki, szczególnie mieszkalne wymagają sukcesywnych prac remontowych, które

są finansowane ze środków własnych budżetu Gminy. W bieżącym okresie prace remontowo- budowlane wykonano w Kłobukowie, Kamieniu Kmiecym , które obejmowały częściową wymianę stolarki okiennej, naprawę schodów komunikacji wewnętrznej , naprawiono dach w Julkowie.


Zakres prac warunkuje wysokość środków finansowych przeznaczonych corocznie

w budżecie Gminy. Z uwagi na okres eksploatacji, nakłady remontowe są znaczące; wyeksploatowane urządzenia wymagają okresowej wymiany. W miesiącu październiku br. Gmina zakupiła piec miałowy dla potrzeb budynku komunalnego w Jasieniu .


Najemcami lokali użytkowych są : Poczta Polska S.A., Telekomunikacja Polska S.A.,

P. Agnieszka Łuczak Hoppe - stomatolog, ODR w Zarzeczewie .


Z zasobu mienia komunalnego sprzedano nieruchomość zabudowaną w Turzy Wilczej ,

7 lokali wykupili najemcy w ramach prawa pierwokupu, z zastosowaniem 40 % bonifikaty przy jednorazowej wpłacie ceny , 6 lokali sprzedano w drodze przetargu.


W procesie gospodarowania mieniem komunalnym prowadzono prace mające na celu poprawę stanu nieruchomości, a co za tym idzie kształtowanie ich prawidłowego funkcjonowania , tj. :

- zakupiono grunt pod drogę zjazdowa w Kłobukowie ,

- dokonano notarialnego uregulowania własności części gruntu na poszerzenie i budowę drogi

w Kozirogu Rzecznym,

- pozyskano grunty na poszerzenie i budowę drogi w Borowie, która została utwardzona

tłuczniem i powierzchniowo utrwalona emulsją i grysami .

Grunty przekazali rolnicy, obecnie prowadzone są czynności administracyjne w celu

zawarcia umów notarialnych


Planowany dochód z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym wynosi 67.243,00 zł ,

z tego :

- dochód z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 46.037,00 zł

- dochód z dzierżawy gruntów - 21 206,00 złWójt Gminy


Krzysztof Dąbkowski

Załączone dokumenty
  zestawienie mienia-2004r (18.3kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Meller, Data wprowadzenia: 2005-03-02 14:17:47, Zatwierdził do publikacji: administrator, Data publikacji 2005-03-02 14:22:20, Ostatnia zmiana: 2005-03-02 14:22:20, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2970