Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256204
od 24 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Inne Wersja do druku

UCHWAŁA Nr IX/42/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych..
 

UCHWAŁA Nr IX/42/2007

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 30 lipca 2007 roku


w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).


Rada Gminy

uchwala, co następuje:


§ 1


 1. Dotacje z budżetu gminy na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) może uzyskać podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych, nie działający w celu osiągnięcia zysku, o ile spełni następujące warunki :

a) wykorzysta przyznaną dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy w roku budżetowym, którego dotacja dotyczy,

b) uzyska od Wójta Gminy zlecenie – umowę na realizację zadania,

c) zostanie zachowany tryb postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposób jej rozliczenia oraz poddania się kontroli realizowanego zadania,

d) zostanie zachowane postępowanie wydatkowania środków zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.).


§ 2


Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji :

 1. Podmiot ubiegający się o dotację winien przedłożyć Wójtowi Gminy imienny wniosek zawierający dane zawarte w Załączniku nr 1.

 2. Wnioski o przyznanie dotacji składa się w terminie do 20 października każdego roku.

 3. Termin określony w § 1 ust. 2 nie ma zastosowania do zadań jednorazowych, okazjonalnych, których zaplanowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe.


§ 3


Wójt Gminy po rozpatrzeniu wniosków o dotacje na realizację całości lub części danego zadania publicznego uwzględnia w szczególności następujące kryteria :

 1. Zasadność i racjonalność zadania powierzonego w proponowanym zakresie oraz możliwość jego wykonania.

 2. Wcześniejsze korzystanie ze środków budżetu gminy.


§ 4


Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie zawartej umowy Wójta Gminy w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy.


 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 2. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.


§ 5


 1. Dotacja może być przyznana na wykonanie zadania jednorazowego lub zadania o charakterze ciągłym z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

 2. Środki finansowe w ramach dotacji mogą być przekazane :

- jednorazowo na poniesione i udokumentowane wydatki,

- w transzach – każda następna transza będzie przekazywana po rozliczeniu poprzedniej.

 1. Do wydatkowania środków finansowych z dotacji przez zleceniobiorcę mają zastosowanie obligatoryjne przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 2. Sankcje z tytułu nienależycie wykonanego zleconego zadania lub wykorzystanie dotacji niezgodnie z zasadami i przeznaczenia, a w szczególności zasady zwrotu dotacji wraz z odsetkami, zostaną określone w umowie.


§ 6


 1. Ustala się sposób i zakres rozliczenia dotacji zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 2. Termin rozliczenia dotacji jednorazowych ustala się w umowie. Przy dotacjach jednorazowych termin ten nie może być dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego, a przy dotacjach ciągłych najpóźniej do 10 stycznia roku następnego po roku budżetowym, w którym podmiot uzyskał dotację.

 3. W przypadku niepełnego wykorzystania środków finansowych, niepełnej realizacji zadania lub rezygnacji z realizacji zadania, pozostała kwota dotacji podlega niezwłocznemu zwrotowi do budżetu gminy.


§ 7


Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.


§ 8


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 9


Traci moc uchwała Nr XVII/99/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych, niż określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


§ 10


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca

Rady Gminy Tłuchowo


Wioletta Kuczmarska


Załączone dokumenty
  zalacznik 1 (29.5kB) pobierz pokaż
  zalacznik 1a (19.5kB) pobierz pokaż
  zalacznik 2 (33kB) pobierz pokaż
  zalacznik 3 (23kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: (brak danych), Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Meller, Data wprowadzenia: 2007-08-01 09:18:40, Zatwierdził do publikacji: administrator, Data publikacji 2007-08-01 09:21:18, Ostatnia zmiana: 2007-08-01 09:21:18, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1892