Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr IX/42/2007 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 lipca 2007 roku w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych..

 

UCHWAŁA Nr IX/42/2007

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 30 lipca 2007 roku


w sprawie określenia trybu postępowania w sprawach o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, na realizację innych zadań publicznych niż określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).


Rada Gminy

uchwala, co następuje:


§ 1


 1. Dotacje z budżetu gminy na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zm.) może uzyskać podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych, nie działający w celu osiągnięcia zysku, o ile spełni następujące warunki :

a) wykorzysta przyznaną dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy w roku budżetowym, którego dotacja dotyczy,

b) uzyska od Wójta Gminy zlecenie – umowę na realizację zadania,

c) zostanie zachowany tryb postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji, sposób jej rozliczenia oraz poddania się kontroli realizowanego zadania,

d) zostanie zachowane postępowanie wydatkowania środków zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm.).


§ 2


Ustala się tryb postępowania o udzielenie dotacji :

 1. Podmiot ubiegający się o dotację winien przedłożyć Wójtowi Gminy imienny wniosek zawierający dane zawarte w Załączniku nr 1.

 2. Wnioski o przyznanie dotacji składa się w terminie do 20 października każdego roku.

 3. Termin określony w § 1 ust. 2 nie ma zastosowania do zadań jednorazowych, okazjonalnych, których zaplanowanie z wyprzedzeniem nie jest możliwe.


§ 3


Wójt Gminy po rozpatrzeniu wniosków o dotacje na realizację całości lub części danego zadania publicznego uwzględnia w szczególności następujące kryteria :

 1. Zasadność i racjonalność zadania powierzonego w proponowanym zakresie oraz możliwość jego wykonania.

 2. Wcześniejsze korzystanie ze środków budżetu gminy.


§ 4


Zlecenie zadania i udzielenie dotacji następuje na podstawie zawartej umowy Wójta Gminy w ramach środków przewidzianych w budżecie gminy.


 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 2. Umowę zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.


§ 5


 1. Dotacja może być przyznana na wykonanie zadania jednorazowego lub zadania o charakterze ciągłym z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.

 2. Środki finansowe w ramach dotacji mogą być przekazane :

- jednorazowo na poniesione i udokumentowane wydatki,

- w transzach – każda następna transza będzie przekazywana po rozliczeniu poprzedniej.

 1. Do wydatkowania środków finansowych z dotacji przez zleceniobiorcę mają zastosowanie obligatoryjne przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 2. Sankcje z tytułu nienależycie wykonanego zleconego zadania lub wykorzystanie dotacji niezgodnie z zasadami i przeznaczenia, a w szczególności zasady zwrotu dotacji wraz z odsetkami, zostaną określone w umowie.


§ 6


 1. Ustala się sposób i zakres rozliczenia dotacji zgodnie z danymi zawartymi w Załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 2. Termin rozliczenia dotacji jednorazowych ustala się w umowie. Przy dotacjach jednorazowych termin ten nie może być dłuższy niż do 31 grudnia danego roku budżetowego, a przy dotacjach ciągłych najpóźniej do 10 stycznia roku następnego po roku budżetowym, w którym podmiot uzyskał dotację.

 3. W przypadku niepełnego wykorzystania środków finansowych, niepełnej realizacji zadania lub rezygnacji z realizacji zadania, pozostała kwota dotacji podlega niezwłocznemu zwrotowi do budżetu gminy.


§ 7


Postępowanie o udzielenie dotacji i jej rozliczenie jest jawne.


§ 8


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 9


Traci moc uchwała Nr XVII/99/2004 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 29 października 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację innych zadań publicznych, niż określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


§ 10


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodnicząca

Rady Gminy Tłuchowo


Wioletta Kuczmarska


Załączniki

zalacznik 1 (29.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 1a (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 2 (33kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zalacznik 3 (23kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Meller
Data wprowadzenia:2007-08-01 09:18:40
Opublikował:administrator
Data publikacji:2007-08-01 09:21:18
Ostatnia zmiana:2007-08-01 09:21:18
Ilość wyświetleń:1985

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij