Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Statut

STATUT

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W TŁUCHOWIE

 

  

Podstawy prawne na podstawie których został opracowany statut przedszkola.

 

n   Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

   /Dz.U.Nr 95 poz.425 z późniejszymi zmianami/

n   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum  oraz publicznego przedszkola  /Dz.U.Nr 14, poz.131 i 2000 roku  nr 2, poz. 20/

n   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych /Dz. U. Nr 14, poz. 132 z 1999 r./

n   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły, dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji /Dz.U.Nr 41 z 1999 r./

n   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sirpnia 1992 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych /Dz.U.Nr 65 z 1992 r. z późniejszymi zmianami/

 

  

§ 1

 

 

Nazwa Przedszkola

 

1. W pieczęciach ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

                            Przedszkole Publiczne

                            ul. Sierpecka 26

                            87 - 605 Tłuchowo

 

2. Organem prowadzącym Przedszkole Publiczne jest Gmina Tłuchowo. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy z delegaturą we Włocławku.

 

  

§ 2

 

Cele i zadania przedszkola

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie a w szczególności:

1. Wspomaga indywidualny i wszechstronny rozwój dziecka, troszczy się o prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy, rozwija zainteresowania i uzdolnienia dziecka.

2. Sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola.

3. Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki w szkole. Włącza rodziców do tworzenia warunków zapewniających prawidłową realizację podstawy programowej wychowania w przedszkolu.

4. Celem przedszkola jest wszechstronny rozwój osobowości wychowanków i przygotowania ich do nauki w szkole.

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej a w szczególności nauki języka oraz własnej historii i kultury.

6. Przedszkole przygotowuje dziecko do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi.

7. Rozwija poszanowanie środowiska naturalnego.

8. W zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przedszkole podejmuje działania oparte na:

n   stawianiu diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji rzeczywistych zachowań dziecka

n   przekładaniu zadań programowych na zadania rozwojowe dla poszczególnych dzieci z uwzględnieniem przy tym rzeczywistych potrzeb

n   kontroli opartej na obserwacji procesu wychowawczo-dydaktycznego i porównaniu osiągniętych efektów ze stanem wyjściowym i zakładanymi wynikami współpracy z poradnią wychowawczo-zawodową, psychologiem, logopedą i lekarzem.

9. Zadaniem przedszkola jest opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków oraz pomoc pracującym rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom opieki wychowawczej.

10. Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami) wychowanków, ze szkołą działającą w środowisku oraz innymi instytucjami zainteresowanymi działalnością przedszkola.

11. Rodzice, nauczyciele i dyrektor współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

         Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:

n   znajomości zadań wynikających z planu rocznego i planów miesięcznych oraz rozkładu dnia

n   wymiany informacji o dziecku przedszkole-dom

n   pedagogizacji rodziców, zapoznania z publikacjami rozwoju psychicznego dziecka

n   w celu wymiany informacji na tematy wychowawcze przedszkole organizuje spotkania z rodzicami raz na kwartał wyrażając opinię na temat pracy przedszkola

n   zajęć otwartych dla rodziców

12. Przedszkole zapewnia dzieciom w ciągu całego okresu przebywania w przedszkolu opiekę nauczyciela.

13. Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu sprawują rodzice (opiekunowie) lub upoważniona przez nich osoba, która ukończyła 10 lat i jest w stanie zapewnić im pełne bezpieczeństwo.

14. Formy indywidualnej opieki nad dziećmi w przypadkach losowych i trudnych warunków materialnych:

n   zorganizowanie pomocy materialnej doraźnej lub stałej na wniosek dyrektora przedszkola przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

n   przedszkole pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków i nauczyciela od odpowiedzialności cywilnej.

 

 

§ 3

 

Organy przedszkola

 

1. Organami przedszkola są:

n   dyrektor przedszkola

n   rada pedagogiczna

n   rada rodziców

2. Dyrektor przedszkola przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną oraz radą rodziców.

3. Do podstawowych obowiązków dyrektora należy:

n   dyrektor jest koordynatorem wszystkich organów przedszkola

n   organizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego oraz kierowanie nim zgodnie z obowiązującymi przepisami

n   zapewnienie wszystkim wychowankom i pracownikom warunków pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy

n   udzielanie pomocy i instruktażu wszystkim pracownikom oraz ich ocenianie

n   prawidłowe gospodarowanie mieniem placówki

n   organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem

n   wykonywanie wszystkich czynności wynikających ze statusu dyrektora oraz innych aktów normatywnych

n   przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola

n   przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej

n   dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego

n   dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z prawem

n   dokonuje okresowych analiz i ocen poszczególnych odcinków działalności przedszkola oraz dokonuje oceny pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami

n   szczegółowy zakres zadań dyrektora przedszkola określa art. 39 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

4. Do podstawowych zadań rady pedagogicznej należy:

n   zatwierdzanie planów pracy przedszkola, projektu planu finansowego, wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień, propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowego, płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

n   uchwalenie statutu przedszkola

n   rada pedagogiczna występuje z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela.

Organ prowadzący placówkę przeprowadza postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały rady pedagogicznej.

n   uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków

n   zebrania rady pedagogicznej są protokołowane

n   rada pedagogiczna zobowiązana jest do tajemnicy służbowej

Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej określają odrębne przepisy.

5. Do podstawowych zadań rady rodziców należy:

n   współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

n   uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci

n   prezentowanie wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola 

n   gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej placówki

n   przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady rodziców

6. Rada rodziców powinna składać się z co najmniej dwóch reprezentantów z każdej grupy.

7. Kadencja rady rodziców trwa jeden rok, jednakże w skład rady rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami rady rodziców w roku poprzednim.

8. Dla zapewnienia zorganizowanego współdziałania rada rodziców ustaliła regulamin swojej działalności, który znajduje się w aktach przedszkola.
 

 

§ 4

 

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy odział opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub potrzeb placówki.

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój odział przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu.

3. Zapewnia się rodzicom możliwość wpływania na dobór nauczyciela, któremu dyrektor powierzył dany oddział.


§
5

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i łączenia rodzeństwa.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

3. W uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może być niższa.

 

 

§6

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Czas trwania zajęć dydaktycznych (jęz. angielski, rytmika, religia) dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

- z dziećmi 3-4 letnimi-15 min.

- z dziećmi 5-6 letnimi -30 min.

4. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

 

 

§ 7

 

1. Przedszkole jest 3 oddziałowe.

         I oddział - 3, 4, 5 latki

         II oddział - 6 latki ( 5 godz. )

         III oddział - 6 latki ( 5 godz. )

 

 

§ 8

 

1. Podstawowym dokumentem określającym działalność placówki przedszkolnej jest arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora do 30 maja. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności:

         - czas pracy poszczególnych oddziałów

- liczbę pracowników przedszkola, w tym pracownika zajmującego stanowisko  kierownicze

- ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole

- przerwy wakacyjne w pracy przedszkola

 

§ 9

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel danego oddziału ustala szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

§10

 

1. Przedszkole  jest czynne przez cały rok z wyjątkiem przerw.

2. Przedszkole czynne jest od 7.30 do 15.30.

3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola z uwzględnieniem przepisów w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

4. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący. Przerwa wakacyjna trwa 7 tygodni.

5. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 Ustawy.

n   wielkość środków finansowych w budżecie przedszkola winna zapewnić warunki do realizacji podstawy programowej

n   wychowanie, nauczanie i opieka w zakresie co najmniej podstawy programowej w przedszkolu jest bezpłatna. Powyżej tej podstawy rodzice mogą zadeklarować określoną kwotę na polepszenie warunków przedszkola

n   pokrycie kosztów posiłków (wartość artykułów spożywczych) spożywanych przez dziecko należy do obowiązków rodziców

6. Odpłatność za przedszkole uiszczana jest do 15 dnia każdego miesiąca.

 

 

§11

 

Statut określił zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników.

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są:

n   dyrektor

n   nauczyciele

n   pracownik obsługi (sprzątaczka)

2. Liczbę pracowników ustala organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem przedszkola, stosownie do potrzeb placówki w tym liczby i czasu pracy oddziałów, ilości dzieci oraz ilości dzieci specjalnej troski.

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

4. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych  jego opiece dzieci.

5. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

n   dbanie o zdrowie wychowanków i jego bezpieczeństwo

n   tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań

n   indywidualizacją zajęć wychowawczo-dydaktycznych

n   planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i ponosi odpowiedzialność za jej jakość

n   współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i materialną.

6. Nauczyciel prowadzi dokumentację dotyczącą jego oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną we wszystkich grupach wiekowych z ich dokumentowaniem.

8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

9. Nauczyciel otacza indywidualna opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

n   poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci

n   ujednolicenia oddziaływań wychowawczych na dzieci

n   zaangażowania ich w działalność przedszkola

10. Pracownik obsługi zobowiązany jest:

n   utrzymywać czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami higieny przedszkolnej

n   sprzątać po remontach

n   troszczyć się o czystość obejścia przedszkolnego w tym placu zabaw

n   pomagać nauczycielce podczas spacerów i wycieczek z dziećmi

n   pomagać podczas ubieraniu i rozbieraniu dzieci

n   przygotowywać leżaki do odpoczynku

n   pomagać w przygotowywaniu pomocy do zajęć, sprzątać po zajęciach

n   wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy placówki

11. Szczegółowy zakres zadań dla pracownika obsługi zawiera „Regulamin Pracy” opracowany na podstawie Dz. U. Nr 24 poz. 110 z 1996 r. z którym zapoznano radę pedagogiczną oraz pracownika obsługi.

12. Pracownicy przedszkola powinni wykorzystać urlop wypoczynkowy w czasie przerwy ustalonej przez dyrektora i organ prowadzący. W razie potrzeby urlop jest wykorzystany w innym czasie.

13. Liczbę pracowników ustala organ prowadzący w zależności od stopnia organizacyjnego i potrzeb placówki.

 

 

§12

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dziecko, któremu odroczy się rozpoczęcie obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym ukończy 10 lat.

3. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola są zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.05.1992 r. w sprawie warunków przyjmowania uczniów do szkół publicznych.

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3 do 6 lat.

5. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie złożonych przez rodziców kart zgłoszeń.

6. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola do przedszkola przekracza liczbę miejsc o przyjęciu decyduje komisja społeczna powołana przez dyrektora przedszkola.

7. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci

n   6 letnie

n   matek (ojców) samotnych

n   rodzin zastępczych

n   rodziców pracujących zawodowo

n   dzieci pracowników oświaty oraz matek inwalidek I grupy

n   rodzin wielodzietnych

8. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się wg następującego harmonogramu

n   01.04 - 30.04     - wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń

n   01.05 - 15.05     - komisja społeczna dokonuje kwalifikacji dzieci

n   16.05 - 30.06     - wywieszana jest lista dzieci przyjętych oraz informacja dla rodziców dzieci nie przyjętych do kogo i jakim terminie mogą składać podania o ponowne rozpatrzenie sprawy

9. Decyzje komisji społecznej są protokołowane i łącznie z kartami zgłoszenia przechowywane w kancelarii przedszkola.

10. Liczba przyjętych dzieci nie może być większa od liczby miejsc w przedszkolu i obowiązującej normy na oddział.

11. Od decyzji komisji społecznej rodzice mogą się odwołać do organu prowadzącego przedszkole.

12. W skład komisji społecznej wchodzą:

n   dyrektor przedszkola jako przewodniczący

n   przedstawiciel rady pedagogicznej

n   przedstawiciel rady rodziców


 

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

 

1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2. Czynnego udziału we wszystkich formach pracy organizowanej w przedszkolu.

3. Rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez indywidualizację procesu wychowawczo-dydaktycznego.

4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

5. Bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu.

6. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego.

7. Nauczyciel zapisuje w dzienniku zajęć realizację programu uwzględniając podział dnia na 3 okresy.

8. Nauczyciel planuje zabawy ruchowe, dydaktyczne, gry z prawidłami, tematy i rodzaje zajęć oraz stosowane pomoce dydaktyczne a także prace o charakterze profilaktycznym, wyrównawczym i stymulacyjnym prowadzone z dziećmi indywidualnie i w małych grupach.

9. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (szczególnie w okresie lata) należy w maksymalnym stopniu organizować zabawy i zajęcia na wolnym powietrzu.

10. Dziecko ma prawo do pełnego i harmonijnego rozwoju swojej osobowości, powinno wychowywać się w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia.

11. Dziecko z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski.

12. Nauczyciel nie ma prawa stosować przemocy fizycznej bądź psychicznej, powinien uszanować godność osobistą dziecka oraz wyrażane przez niego myśli i spostrzeżenia dotyczące życia dziecka w grupie przedszkolnej.

13. Nauczyciel organizuje różne sytuacje edukacyjne, które sprzyjałyby nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych i wchodzeniu w różne osobowe interakcje, realizowaniu dążenia dziecka do wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.

14. W przedszkolu nie są wykonywane żadne zabiegi lekarskie bez porozumienia z rodzicami.

15. Z przedszkola odbiera dziecko rodzic (opiekun lub osoba upoważniona) a także dziecko, które ukończyło 10 lat.

16. Dziecko ubezpiecza się za zgodą rodziców.

17. Dyrektor może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku dwutygodniowej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu po uprzednim zawiadomieniu rodziców.

 

  

Postanowienia końcowe

 

§13

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają  odrębne przepisy.

 


 

Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Tłuchowie w dniu 15 maja uchwaliła Statut Przedszkola.

Metadane

Źródło informacji:Przedszkole Publiczne w Tłuchowie
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ilona Jankowska
Data wprowadzenia:2003-12-31 09:18:00
Opublikował:administrator
Data publikacji:2003-12-31 09:53:06
Ostatnia zmiana:2003-12-31 09:53:06
Ilość wyświetleń:3534
Urząd Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij