Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Uchwała o powołaniu samorządowej instytucji kultury i nadaniu jej statutu

 

Uchwała Nr XXX / 170 / 2006

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 26 czerwca 2006 r.


w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą “Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” oraz uchwalenia jej statutu.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm.), art. 11 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 6,7 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),


Rada Gminy Tłuchowo uchwala co następuje


§1

 1. Z dniem 1 stycznia 2007 r. tworzy się samorządową instytucję kultury pod nazwą: Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie z siedzibą w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej 20.

 2. Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie podlega wpisowi do rejestru Instytucji Kultury

 3. Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Tłuchowie nadaje się Statut, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.


§2

Z dniem 31 grudnia 2006 r. likwiduje się jednostkę budżetową o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie.


§3

 1. Mienie likwidowanej jednostki organizacyjnej, o której mowa w §2, staje się mieniem instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.

 2. Pracownicy zlikwidowanej jednostki organizacyjnej, o której mowa w §2, stają się pracownikami instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.


§4

Traci moc Uchwała Nr XXIII/140/2001 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 19 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie.


§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tłuchowo.


§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskim


Przewodnicząca Rady Gminy


Bożena Jankowska

------------------------------------------------

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXX/170/2006

Rady Gminy Tłuchowo

z dnia 26 czerca 2006 r.


STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TŁUCHOWIE


Rozdział I

Postanowienia ogólne


§1

Gminna Ośrodek Kultury w Tłuchowie, zwany w dalszej treści niniejszego statutu Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury. Posiada osobowość prawną oraz samodzielnie gospodaruje przydzielonym oraz nabytym mieniem.


§2

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz 1591 z późn. zm.)

 • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)

 • niniejszego statutu.


§3

 1. Organizatorem Ośrodka jest Gmina Tłuchowo

 2. Prawa i obowiązki organizatora wykonuje Wójt Gminy Tłuchowo, za wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Rady Gminy Tłuchowo.

 3. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt Gminy Tłuchowo.

 4. Ośrodek posługuje się pieczęcią podłużną, zawierającą w swej treści nazwę “Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie” i adres.§4

 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Tłuchowie przy ulicy Sierpeckiej 26.

 2. Terenem działania Ośrodka jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem Gminy Tłuchowo.Rozdział II

Cele i zadania ośrodka


§5

Ośrodek służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa gminy oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.


§6


 1. Podstawowym celem działalności Ośrodka jest:

  a)
  pozyskanie i przygotowanie mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenie jej wartości,
  b)
  podtrzymywanie i kultywowanie tradycji kulturowych, gminnych i regionalnych.§7

 1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy w szczególności:
  a)
  rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
  b)
  tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
  c)
  kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  d)
  popularyzowanie wizerunku gminy poprzez udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach, itp. o zasięgu ponadgminnym. 1. Zadania, o których mowa w ust. 1 Ośrodek realizuje poprzez:
  a)
  organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze,
  b)
  organizowanie różnorodnych form edukacji i aktywności kulturalnej i wychowania przez sztukę,
  c)
  organizowanie form działalności kulturalnej w ścisłej współpracy z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi, sportowymi,  
      kombatanckimi, a także z parafią,
  d)
  współpracę z innymi ośrodkami kultury oraz instytucjami upowszechniania kultury,
  e)
  inne działania w zakresie upowszechniania kultury wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.


Rozdział III

Organizacja Ośrodka

§8

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Tłuchowo w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 3. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora sprawuje Wójt Gminy Tłuchowo.


§9

 1. W Ośrodku zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.

 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor Ośrodka.

 3. Dyrektor i pracownicy Ośrodka powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone odrębnymi przepisami.


§10

Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie, w trybie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.Rozdział IV

Gospodarka finansowa Ośrodka

§11

Ośrodek gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się efektywnością ich wykorzystania .

§12

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury, w oparciu o roczny plan działalności Ośrodka.

 2. Plan działalności Ośrodka ustala Dyrektor, uwzględniając wysokość rocznej dotacji organizatora.


§13

Przychodami Ośrodka są dotacje organizatora, wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu oraz innych instytucji, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.Rozdział V

Nadzór nad Ośrodkiem

§14

 1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje organizator.

 2. Organizator dokonuje kontroli i oceny działalności Ośrodka.

 3. Kontrola i ocena, o której mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:
  a)
  realizację zadań statutowych,
  b) gospodarkę finansową


Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§15

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym satucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)


§16

Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.


Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Jankowska

Załączniki

Uchwała w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury_Gminny Ośrodek Kultury w Tłuchowie (1.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Meller
Data wprowadzenia:2007-02-22 09:24:43
Opublikował:administrator
Data publikacji:2007-02-22 09:31:44
Ostatnia zmiana:2019-04-04 15:26:19
Ilość wyświetleń:4198

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij