Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Zarządzenie Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy

Zarządzenie Nr  0050.22.2020
Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 06 lipca 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi kasy

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z  2020 poz. 713 ze zm.), art. 11 ust. 1, art. 13 ust 1, 2, 2a, 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z  2019 poz. 1282  ze zm.), zarządza się, co następuje:

§1.Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds.  obsługi kasowej  w Urzędzie Gminy Tłuchowo.

§2. W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

1) Meller Dariusz  - Sekretarz Gminy - przewodniczący komisji;

2) Chyczewska Marta – Skarbnik Gminy - sekretarz komisji;

3) Wasilewska Iwona – członek komisji.

§3. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o naborze, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§4.Ogłoszenie o naborze zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Tłuchowo i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tłuchowo.

§5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                 

                                                                                  Wójt Gminy Tłuchowo

                                                                                  Dąbkowski Krzysztof                                                                      

                                                                                 

 

 

 

 

----- ----- ------ ----- ----- ----- ----- ----- ------ 

Załącznik do Zarządzenia Nr  0050. 22. 2020
Wójta Gminy Tłuchowo
z dnia 06 lipca 2020 r.

 

WÓJT GMINY TŁUCHOWO
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor ds.  obsługi kasowej w  Urzędzie Gminy Tłuchowo.

 

I.    Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Tłuchowo

ul. Sierpecka 20

87-605 Tłuchowo

 

II.  Określenie stanowiska:  podinspektor ds.  obsługi kasowej w  Urzędzie Gminy Tłuchowo

 

III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata.

1) posiada obywatelstwo polskie lub kraju Unii Europejskiej bądź innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

2) osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiadanie wykształcenia wyższego  (preferowane w zakresie finansów i rachunkowości , ekonomii lub administracji)

6) nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania dodatkowe.

1) wiedza na temat zadań i funkcjonowania samorządu terytorialnego

2) znajomość przepisów prawa, m.in.:

a) ustawy o samorządzie gminnym,

b) Ustawy o pracownikach samorządowych

c) Kodeks Postępowania Administracyjnego.

d) ustawy o finansach publicznych,

e) ustawy o rachunkowości,

f) instrukcji kancelaryjnej,

g) ustawy Ordynacja podatkowa,

h) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

 

3) biegła znajomość obsługi komputera, programów i aplikacji wykorzystywanych w administracji;

4) umiejętność pracy z dokumentami elektronicznymi;

5) umiejętność pracy w zespole;

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym;

7) umiejętność życzliwego podejścia do interesantów;

8) obowiązkowość, rzetelność, systematyczność, punktualność, dyspozycyjność, komunikatywność.

 

 

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku.

 

1.    Prowadzenie obsługi kasowej urzędu, a w szczególności:

-      podejmowanie i odprowadzanie gotówki z banku i do banku,

-      przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki,

-      systematyczne prowadzenie raportów kasowych w zakresie przychodów i rozchodów operacji gotówkowych,

       -    prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania, ich zamawianie, ewidencja i rozliczanie,

-      prawidłowe przechowywanie pieczęci urzędowych ( metalowych, okrągłych) wójta i urzędu gminy oraz zaopatrywanie dokumentów w jej odcisk,

-      przyjmowanie i przechowywanie depozytów.

 

2.    Prowadzenie magazynku materiałów biurowych, ewidencjonowanie i wydawanie pracownikom materiałów biurowo-kancelaryjnych.

3.    Prowadzenie ewidencji i rozliczanie kart drogowych kierowców autobusów w zakresie przebiegu kilometrów, zużycia paliwa i czasu pracy kierowcy.

4.    Rozliczanie kosztów wyjazdów autobusu innych niż dowożenie uczniów do szkół.

5.    Rozliczanie wpłat opłaty targowej.

6.    Sporządzanie dokumentacji związanej z inwentaryzacją składników majątku gminy.

7.    Koordynacja współpracy z bankami, w których gmina prowadzi  rachunki bankowe, w tym przygotowywanie materiałów niezbędnych w postępowaniach dotyczących wyboru dostawcy usług bankowych.

8.    Sprawdzanie poprawności i zgodności przygotowanych list przelewów z listami wypłat (np. świadczenia rodzinne, alimentacyjne, wychowawcze, stypendia, zwrot podatku akcyzowego i inne)

9.    Odpowiedzi na wnioski i pytania w trybie informacji publicznej dotyczące  Referatu Finasowo-Budżetowego. 

10.  Przygotowywanie i zamieszczanie w Biuletynie informacji Publicznej danych i informacji z Referatu Finasowo-Budżetowego.

11.  Prowadzenie archiwum zakładowego, a w szczególności:

-      sprawowanie fachowego nadzoru nad działalnością archiwum,

-      sprawowanie nadzoru nad stosowaniem instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt przez pracowników urzędu oraz udzielanie instruktażu pracownikom zdającym akta do archiwum,

-      przyjmowanie i przechowywanie akt przekazywanych do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-      porządkowanie i brakowanie akt, a także załatwianie spraw związanych z brakowaniem akt oraz przekazywanie ich na makulaturę, po uprzedniej ekspertyzie archiwum państwowego,

-      przekazywanie akt kategorii A do archiwum państwowego,

-      utrzymywanie wymaganego sprzętu pożarniczego w pomieszczeniu archiwum w sprawności                     i gotowości do działania,

-      utrzymywanie czystości w pomieszczeniach składowania akt.

 

12.  Opracowywanie wielkości wydatków dla realizowanych zadań dla potrzeb opracowania projektu budżetu gminy.

13.  Sporządzanie informacji i sprawozdań opisowych w zakresie realizacji objętych zakresem zadań.

14.  Wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach oraz zleconych przez przełożonych.

 

 

IVa.  Warunki pracy na stanowisku.

1) wymiar czasu pracy: pełny etat,

2) miejsce pracy: siedziba Urzędu Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20,

3) praca jednozmianowa, od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

4) przewiduje się zawarcie umowy na okres próbny trzech miesięcy.

 

IVb. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu czerwcu 2020 roku  (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił  powyżej  6 %.

 

V. Wymagane dokumenty.

 

1.życiorys (CV) i list motywacyjny,

2.oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,

3.oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4.oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych

5.kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

6.kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

7.kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie  (w załączeniu)

8.Podpisana klauzulę informacyjną RODO (w załączeniu)

VI. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze:  podinspektor ds. obsługi kasowej w  Urzędzie Gminy Tłuchowo  osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Tłuchowo (pokój nr 106) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Tłuchowo, ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo  w terminie do dnia 17 lipca 2020 r. do godz. 12.00  (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Oferty, które wpłyną po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Postępowanie konkursowe obejmuje dwa etapy:

1) analizę formalną złożonych dokumentów

2)  drugi etap rekrutacji będzie miał formę: testu kwalifikacyjnego lub rozmowy kwalifikacyjnej, lub testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej.

O terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji kandydaci spełniający wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zostaną poinformowani  telefonicznie. 

Informacja ta zostanie również zamieszczona w  Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjne

 

 

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Tłuchowo

 

 

Załączniki

Klauzula informacyjna RODO - rekrutacja pracowników (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Kwestionariusz_kandydata (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
USTAWA-z-dnia-21-listopada-2008-r-o-pracownikach-samorzadowych (1) (80.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
20 lipca 2020 - informacja o drugim etapie rekrutacji (10kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyniiku naboru -art 15 (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Dariusz Meller
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Dariusz Meller
Data wprowadzenia:2020-07-06 14:36:04
Opublikował:Dariusz Meller
Data publikacji:2020-07-06 14:40:02
Ostatnia zmiana:2020-07-23 09:49:45
Ilość wyświetleń:246

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij