Informacja dotycząca przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

1. przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Tłuchowie, ul. Sierpecka 20, biuro podawcze przy głównym wejściu, do dnia 10 kwietnia 2020 r., w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30.

2. mogą zostać przesłane (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: ugtluchowo@pro.onet.pl Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Adres: Urząd Gminy w Tłuchowie, ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo –  z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydatów do OKW”.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

1. uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

2. potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

Zasady zgłaszania kandydatów określone są Uchwałą NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego oraz   Uchwałą NR 20/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego ( www.pkw.gov.pl).