Informuję mieszkańców Gminy Tłuchowo,

że podczas VII Sesji Rady Gminy Tłuchowo, która odbędzie się dnia 31 maja 2019 roku

przedstawiony zostanie Raport o Stanie Gminy za 2018 rok.

 

Zgodnie z art. 28aa. ust. 4,6-8 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym, nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabrać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos nad raportem, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.