Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2014

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

           

 

 

Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2014 rok

w tym kwota deficytu albo nadwyżki

 

 

1. Wykonane dochody           -    17 187 404,65 zł

 

 

2. Wykonane wydatki            -    17 601 436,47 zł

 

3. Nadwyżka / Deficyt            -         414 031,82 zł

 

 

 

Tłuchowo, dnia 29 maja 2015r.

 

 

 

                                                                                                   WÓJT  GMINY

 

                                                                                               Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                                 

 

Informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych za 2014 rok

 

 

Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)          -               403 588,79 zł        

 

 

 

 

                                                                                                    WÓJT  GMINY

                                                                                                Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                       

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

                                                                                                 

 

Informacja o stanie zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy
o finansach publicznych za 2014 rok

 

 

 

 

Wymagalne zobowiązania                      -           0,00 zł

 

 

 

 

                                                                                                  WÓJT  GMINY

                                                                                              Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                  

 

 

Informacja obejmująca kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego za 2014 rok

 

 

 

1      Otrzymane dotacje   -                      1 000,00 zł

2      Udzielone dotacje     -                      1 500,00 zł

 

 

                                                                                                  WÓJT  GMINY

                                                                                              Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                                                      

 

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje poręczenia dotyczą za 2014 rok

 

 

1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań                                                                                                   

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                        -    0,00 zł

 

2. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań                                                                                    

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                                     

    przypadających do spłaty                                                  -    0,00 zł

 

3. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań                                                                                            

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                        -    0,00 zł

 

4. Wartość wierzytelności z tytułu udzielonych                                                                                      

    poręczeń i gwarancji                                                          -    0,00 zł 

 

5. Wartość spłat dokonanych za dłużników                                                                         

    z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)   -    0,00 zł

 

6. Kwota odzyskanych wierzytelności od dłużników                                                                                          

    z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)                      -    0,00 zł

 

7. Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji                       -     0,00 zł

 

 

 

                                                                                                          WÓJT  GMINY

 

                                                                                                     Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2014 rok

 

1      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot, w tym

 

Powód umorzenia1)

kwota ogółem

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolongacyjne

1.

MAREK KACPRZAK

Popowo

941,93

839,93

102,00

0,00

ważny interes podatnika

2.

KLUSKA KRZYSZTOF

Julkowo

565,00

362,00

203,00

0,00

ważny interes podatnika

3.

RYSZARD ZIÓŁKOWSKI

Lipno

734,00

0,00

734,00

0,00

ważny interes podatnika

4.

JAN 

SZULECKI

Tłuchówek

4 495,00

0,00

4 495,00

0,00

ważny interes podatnika

 

2      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających                 osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Forma organizacyjna

1.

ZBIGNIEW SUSKI

osoba fizyczna

2.

TOMASZ SKRZYŃSKI

osoba fizyczna

3.

ZBIGNIEW RÓŻAŃSKI

osoba fizyczna

 

 

 

 

 

 

 

 

3      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Forma organizacyjna

1.

KRZYSZTOF  KLUSKA

osoba fizyczna

2.

TOMASZ  SKRZYŃSKI

osoba fizyczna

3.

MAREK  SŁUPECKI

osoba fizyczna

4.

STANISŁAW  WOJCIECHOWSKI

osoba fizyczna

5.

BOGDAN  WIŚNIEWSKI

osoba fizyczna

6.

JAN  SZULECKI

osoba fizyczna

 

 

 

4      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj ulgi

Forma organizacyjna

X

X

X

X

                                              

 

                                                                                              WÓJT  GMINY

                                                                                              Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za 2014 rok

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj udzielonej pomocy publicznej

Forma organizacyjna

1.

AMBROZIAK BOGUMIŁA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

2.

APCZYŃSKI STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

3.

BARANOWSKI TELESFOR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

4.

BARANOWSKI WŁODZIMIERZ TELESFOR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

5.

BARTNICKI MARIAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

6.

BARTNICKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

7.

BIAŁOSKÓRSKI HENRYK BOLESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

8.

BIELICKI IRENEUSZ KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

9.

BOGUCKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

10.

BOGUCKI PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

11.

BONKOWSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

12.

BOROWSKI CEZARY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

13.

BÓGDAŁ DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

14.

BROMIRSKI ADAM

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

15.

BRZOZOWSKI JAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

16.

BRZYSZCZ ANNA EMILIA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

17.

BUKOWSKA GRAŻYNA, ANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

18.

BUKOWSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

19.

BUKOWSKI WOJCIECH

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

20.

BYLIŃSKI LESZEK S. STANISŁAWA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

21.

BYLIŃSKI MARCIN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

22.

CHOJNICKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

23.

CHOLEWIŃSKI JAN PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

24.

CHYCZEWSKI WITOLD MICHAŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

25.

CIARKOWSKI CEZARY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

26.

CIEMIECKA MONIKA ANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

27.

CIESZYKOWSKI ADAM STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

28.

CIEŚLAK ALICJA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

29.

CIEŚLIŃSKA RENATA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

30.

CYBULSKA RENATA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

31.

CZACHOROWSKI TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

32.

CZACHOROWSKI TOMASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

33.

DĄBKOWSKA-SIECIŃSKA MARIA KATARZYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

34.

DERLATKA ANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

35.

DOŁASIŃSKI RYSZARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

36.

DRUŻYŃSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

37.

DUDKIEWICZ PAWEŁ WINCENTY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

38.

DUDZIŃSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

39.

DULSKA MARIA KLARA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

40.

DZIĘGIELEWSKI DOMINIK LONGIN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

41.

DZIĘGIELEWSKI SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

42.

FOKS MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

43.

FOKS ROBERT BOGDAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

44.

FORMAN MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

45.

FRELKE JACEK JAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

46.

GASIK ZOFIA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

47.

GERWATOWSKA MARZENA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

48.

GĘBARSKI EMIL

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

49.

GIŻYŃSKI MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

50.

GIŻYŃSKI MARIUSZ S.ROMANA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

51.

GIŻYŃSKI ROMAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

52.

GŁUCHOWSKI KRYSPIN MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

53.

GODLEWSKA BOŻENA JANINA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

54.

GORZYCKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

55.

GOŚCIŃSKA BARBARA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

56.

GÓRCZYŃSKI HENRYK STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

57.

GÓRECKI SŁAWOMIR MACIEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

58.

GÓRNIEWICZ TOMASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

59.

GRĄBCZEWSKI DIONIZY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

60.

GRĄBCZEWSKI JAROSŁAW MACIEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

61.

GRĄBCZEWSKI PAWEŁ S.IRENEUSZA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

62.

GRĄCZEWSKI EUGENIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

63.

GRZYWIŃSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

64.

IGNACZEWSKI JERZY HENRYK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

65.

ISKRA WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

66.

JABŁOŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

67.

JABŁOŃSKI ARKADIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

68.

JABŁOŃSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

69.

JANISZEWSKA MAŁGORZATA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

70.

JANISZEWSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

71.

JANISZEWSKI KAROL

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

72.

JANKOWSKI ADAM

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

73.

JANKOWSKI ANDRZEJ S.JÓZEFA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

74.

JANKOWSKI SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

75.

JASTRZĘBSKI DIONIZY JERZY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

76.

JĘDRZEJEWSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

77.

JĘDRZEJEWSKI TOMASZ SZYMON

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

78.

KALINOWSKA MARZENA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

79.

KALINOWSKI MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

80.

KALINOWSKI WIKTOR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

81.

KALISZEWSKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

82.

KAMIŃSKI ARKADIUSZ PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

83.

KARCZEWSKI MARCIN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

84.

KARPIŃSKA WIOLETTA ANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

85.

KAWSKI MAREK MIECZYSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

86.

KAWSKI PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

87.

KAWSKI TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

88.

KĘDZIERSKI JACEK ADAM

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

89.

KIJEWSKI PIOTR PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

90.

KISIELEWSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

91.

KOŁODZIEJSKA JOANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

92.

KOŁODZIEJSKI EUGENIUSZ.

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

93.

KOPACZEWSKI MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

94.

KOPCZYŃSKI HENRYK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

95.

KOPROWSKI LECH

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

96.

KOSIOROWSKI JÓZEF MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

97.

KOSIOROWSKI MIRON MARCIN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

98.

KOSSAKOWSKI PIOTR EUGENIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

99.

KOSZTOWNY GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

100.

KOŚMIDER JAROSŁAW S.PIOTRA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

101.

KOWALSKI MAREK WITOLD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

102.

KOWALSKI MICHAŁ KAROL

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

103.

KOZAKIEWICZ ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

104.

KOZANECKI WOJCIECH

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

105.

KRAJEWSKI DARIUSZ S.ANDRZEJA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

106.

KRASIŃSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

107.

KRĘPIC MARIA JOLANTA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

108.

KRUSZEWSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

109.

KRUSZEWSKI KAROL

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

110.

KRUSZEWSKI ZYGMUNT

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

111.

KRYSZTOFORSKA BEATA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

112.

KRYSZTOFORSKA MARIA ANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

113.

KRYSZTOFORSKI ARKADIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

114.

KRYSZTOFORSKI LESZEK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

115.

KRZEMIŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

116.

KRZEMIŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

117.

KSIĄŻKOWSKA MIROSŁAWA ELŻBIETA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

118.

KUCZKOWSKI ŁUKASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

119.

KUCZMARSKI ANDRZEJ SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

120.

KUPIEC MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

121.

KWAŚNIEWSKI SEBASTIAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

122.

KWIATKOWSKI IRENEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

123.

LASKOWSKI PIOTR STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

124.

LEWANDOWSKI KRZYSZTOF S.PAWŁA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

125.

LEWANDOWSKI MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

126.

LISIECKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

127.

LISIECKI JANUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

128.

ŁABISZEWSKI WŁADYSŁAW WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

129.

ŁYDZIŃSKA ŻEBROWSKA MARIOLA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

130.

ŁYDZIŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

131.

MACIEJA JÓZEF MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

132.

MAKSYMOWICZ KRYSTYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

133.

MALANKOWSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

134.

MALANOWSKI TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

135.

MAŁKIEWICZ GRAŻYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

136.

MAŁKIEWICZ ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

137.

MARAT MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

138.

MAZUR KAZIMIERZ ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

139.

MĄKOWSKI JAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

140.

MIERZEJEWSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

141.

MIESZKOWSKI LONGIN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

142.

MIGDALSKI PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

143.

MISZKIEWICZ PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

144.

MÓLCZYŃSKI ZDZISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

145.

MULCZYŃSKA ANNA EWA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

146.

NACFALSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

147.

NAWOJSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

148.

NAWROT ANNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

149.

NICIŃSKI ROMAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

150.

NIŹDZIŃSKI MICHAŁ RYSZARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

151.

NOWAK SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

152.

NOWAKOWSKI JAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

153.

OBERNIKOWICZ JACEK LESZEK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

154.

OBERNIKOWICZ RADOSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

155.

OBRĘBSKI MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

156.

OBRĘBSKI TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

157.

OLASZEWSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

158.

OLEWIŃSKI GRZEGORZ,KAZIMIERZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

159.

OLSZEWSKA GRAŻYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

160.

OLSZEWSKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

161.

OLSZEWSKI PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

162.

OLSZEWSKI TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

163.

ORŁOWSKI MICHAŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

164.

OSMAŃSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

165.

OSMAŃSKI ROMAN JÓZEF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

166.

OSMAŃSKI TOMASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

167.

PACZKOWSKI ADAM

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

168.

PACZKOWSKI ZYGMUNT

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

169.

PAĆKOWSKI ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

170.

PAPIERSKI GABRIEL WALENTY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

171.

PĄCZKOWSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

172.

PEDA ALINA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

173.

PIASKOWSKI BOGDAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

174.

PIETRUSZEWSKA DOROTA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

175.

PIOTROWSKA ALICJA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

176.

PIOTROWSKI TOMASZ TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

177.

PIÓRKOWSKI MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

178.

PODKOWSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

179.

POKSIŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

180.

POKSIŃSKI SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

181.

PRZYMIRSKA IZABELA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

182.

PRZYMIRSKI JANUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

183.

RADOMSKI ROBERT

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

184.

RADWAŃSKI HENRYK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

185.

RAFALIK PAWEŁ S.STANISŁAWA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

186.

RANISZEWSKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

187.

RATAJCZYK ELŻBIETA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

188.

ROGACKI PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

189.

ROGALSKI ANDRZEJ S.LUDWIKA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

190.

ROGALSKI JANUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

191.

ROGALSKI STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

192.

RÓŻYCKI ADAM

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

193.

RUTKOWSKA-KUPNIEWSKA MARIOLA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

194.

RUTKOWSKI PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

195.

RYKOWSKI MIECZYSŁAW WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

196.

RYKOWSKI REMIGIUSZ KAZIMIERZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

197.

SADOWSKI JERZY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

198.

SADOWSKI ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

199.

SAMODULSKI STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

200.

SAMOREK MILENA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

201.

SARWIŃSKI JAROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

202.

SERWACH MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

203.

SIECIŃSKI KRZYSZTOF ROMAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

204.

SKOWROŃSKI CEZARY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

205.

SKRZYŃSKI ANDRZEJ S.MARIANA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

206.

SKRZYŃSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

207.

SKRZYŃSKI TOMASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

208.

SŁABOWSKI ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

209.

SŁOMKOWSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

210.

SŁUPECKI MAREK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

211.

SŁUPECKI SYLWESTER

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

212.

SMOLIŃSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

213.

SOBIECKI IGNACY ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

214.

SOSIŃSKA ANETA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

215.

SOSIŃSKI KAZIMIERZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

216.

STANISZEWSKI STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

217.

STARZYŃSKA KRYSTYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

218.

STOLCMAN JAN ANTONI

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

219.

STRUŚ KRZYSZTOF BOGDAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

220.

STRZAŁKOWSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

221.

STRZEŚNIEWSKI SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

222.

SZACHACZ MARIOLA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

223.

SZARWIŃSKI JANUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

224.

SZPLITGEJBER KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

225.

SZTUBECKI WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

226.

SZYMBORSKI JANUSZ MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

227.

SZYMBORSKI ZBIGNIEW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

228.

ŚMIECHOWSKI PAWEŁ PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

229.

ŚMIGIELSKA MARZENA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

230.

TARNICKI JAROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

231.

TARNICKI MAREK ADAM

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

232.

TARNICKI RYSZARD STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

233.

TŁUCHOWSKI PIOTR JAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

234.

TŁUSTY SYLWESTER

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

235.

TOMASZEWSKI MARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

236.

TOMCZYK SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

237.

TROJANOWSKI RYSZARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

238.

TYBURSKI DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

239.

UCZCIWEK STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

240.

WACHOWICZ ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

241.

WAŁĘSA DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

242.

WAŁĘSA JAROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

243.

WARSICKI GRZEGORZ PAWEŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

244.

WASZKOWSKI MICHAŁ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

245.

WIELGOCKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

246.

WIELOŃSKI KRZYSZTOF DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

247.

WIĘCH ANETA BEATA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

248.

WINNICKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

249.

WINNICKI RYSZARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

250.

WINNICKI STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

251.

WINNICKI TOMASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

252.

WIŚNIEWSKA KATARZYNA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

253.

WIŚNIEWSKI BOGDAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

254.

WIŚNIEWSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

255.

WIŚNIEWSKI MARIUSZ TADEUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

256.

WIŚNIEWSKI MIROSŁAW PIOTR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

257.

WIŚNIEWSKI ROMAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

258.

WIŚNIEWSKI RYSZARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

259.

WIŚNIEWSKI SZCZEPAN JANUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

260.

WITKOWSKI DARIUSZ STANISŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

261.

WOJTON WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

262.

WOJTYCKI HENRYK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

263.

WRZEŚNIEWSKI MEDARD

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

264.

WYCZAŁKOWSKA ANNA HALINA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

265.

WYCZAŁKOWSKI CEZARY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

266.

WYCZAŁKOWSKI GRZEGORZ S.MIECZYSŁAWA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

267.

WYCZAŁKOWSKI GRZEGORZ S.ZYGMUNTA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

268.

ZABOROWSKI ŁUKASZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

269.

ZABOST JACEK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

270.

ZAGAJEWSKI MIROSŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

271.

ZALEWSKI KAZIMIERZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

272.

ZARECKI WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

273.

ZARZYCKI JERZY

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

274.

ZIEMIŃSKI MAREK JAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

275.

ZIEMKIEWICZ WIESŁAW

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

276.

ZIÓŁKOWSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

277.

ZŁAKOWSKI MIECZYSŁAW GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

278.

ZŁAKOWSKI SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

279.

ZYCH STANISŁAW ROMAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

280.

ŻADKIEWICZ JACEK

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

281.

ŻAKOWSKI MARCIN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

282.

ŻEBROWSKI GRZEGORZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

283.

ŻOŁNOWSKI SŁAWOMIR

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

284.

ŻUCHOWSKA EMILIA

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

285.

ŻUCHOWSKI ANDRZEJ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

286.

ŻUCHOWSKI MIROSŁAW DARIUSZ

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

287.

ŻUCHOWSKI SZCZEPAN

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

288.

ŻUŁTAŃSKI KRZYSZTOF

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

 

 

 

 

 

                                                                                              WÓJT  GMINY

                                                                                              Krzysztof Dąbkowski

Metadane

Źródło informacji:Marta Chyczewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Chyczewska
Data wprowadzenia:2015-05-29 09:38:40
Opublikował:Marta Chyczewska
Data publikacji:2015-05-29 14:15:26
Ostatnia zmiana:2015-05-29 14:15:31
Ilość wyświetleń:502
Urząd Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij