Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

UCHWAŁA Nr III/13/2014 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Tłuchowo na lata 2015-2020

UCHWAŁA Nr III/13/2014

RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia 30 grudnia 2014r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo
na lata 2015–2020

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

 

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tłuchowo na lata 2015–2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, okreś­lonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania upraw­nień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załącz­niku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXIII/173/2013 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2014-2020 ze zmianami: Uchwała Nr XXIV/185/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 18 lutego 2014r., Uchwała Nr XXV/193/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 15 kwietnia 2014r., Uchwała Nr XXVI/201/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 24 czerwca 2014r., Uchwała Nr XXVII/203/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 16 września 2014r., Uchwała Nr XXVIII/212/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 4 listopada 2014r., Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Tłuchowo z dnia 30 grudnia 2014r. 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

                                                          

                                                                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                                                                              Rady Gminy

 

                                                                                                                                                          Wioletta Kuczmarska

 

 

 

 

UZASADNIENIE
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TŁUCHOWO
NA LATA 2015 - 2020

 

            Budżet gminy na rok 2015 i lata następne został zaplanowany w oparciu
o szczegółową analizę jego wykonania w latach poprzednich, dane prognostyczne wynikające z podpisanych umów lub złożonych wniosków o dofinansowanie oraz przewidywane wskaźniki wzrostu poszczególnych źródeł dochodów oraz wydatków w latach 2015-2020. Uwzględniono możliwości gminy w pozyskiwaniu funduszy unijnych i innych form dofinansowania na realizację planowanych w najbliższych latach inwestycji i zadań własnych gminy.

Plan dochodów budżetowych jest planem umiarkowanie optymalnym i jednocześnie realnym do wykonania. Przewidziano wszystkie podstawowe źródła dochodów budżetowych o charakterze podatkowym i opłat oraz dochodów pochodzących z wykorzystania składników majątkowych gminy wchodzących w skład mienia komunalnego gminy.

Planowane dochody budżetowe ogółem, w tym dochody bieżące na rok 2015 są niższe od planowanych wykonanych dochodów roku 2014 odpowiednio o 5,4 % i 8,2 %. Spowodowane jest to przede wszystkim: niższymi kwotami dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, jakie gmina może zaplanować po stronie dochodów.

Planowane wydatki bieżące na rok 2015 są niższe od planowanych wykonanych wydatków roku 2014 o 7,2 % mimo stale rosnących kosztów bieżącego utrzymania Gminy i jej jednostek, a także utrzymania nowo wybudowanego w ramach zrealizowanych inwestycji majątku. Na niższy plan wydatków bieżących ma wpływ plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie a także na realizację własnych zadań bieżących gminy, który w trakcie roku prawdopodobnie będzie zwiększony. Także fakt, że w planie roku 2015 zminimalizowano wydatki na remonty dróg gminnych, które zostały już naprawione w roku 2014 oraz remonty budynków gminnych, które zostały odrestaurowane w ramach wydatków inwestycyjnych lat 2013 i 2014 ma wpływ na zaplanowanie wydatków bieżących w niższej kwocie niż przewidywane wykonanie roku 2014.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2015r. ustalono plan wydatków w wysokości 2 524 632 zł, co stanowi 15,0 % planowanych wydatków ogółem. Plan ten jest o 12,5 % wyższy od przewidywanego wykonania wydatków inwestycyjnych roku 2014.
W roku 2015 zaplanowano przede wszystkim dokończenie rozpoczętych w latach ubiegłych inwestycji, w tym inwestycję budowy drogi gminnej, której realizacja możliwa będzie ze środków własnych gminy, przy współudziale środków zewnętrznych.

W wyniku analizy dotychczas obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2014 – 2020 oraz po uwzględnieniu wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministra Finansów w celu przejrzystości i jasności Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy zadecydowano o podjęciu nowej uchwały na lata 2015-2020.

W prognozie finansowej na lata 2015 – 2020 zaplanowano wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących o wskaźniki zgodne z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Zastosowano następujące wskaźniki wzrostu dochodów bieżących: 2015r. – 3,4%,
2016 - 3,7%, 2017r. - 3,9%, 2018r. - 4,0%, 2019 – 4,0% i 2020 – 3,8% oraz następujące wskaźniki wzrostu wydatków bieżących: 2015 – 1,2%, 2016 - 2,3%, 2017 – 2,1%, 2018 – 2,5%, 2019 - 2022 – 2,4%.

Planowany wzrost dochodów własnych gminy związany jest między innymi z planowanym wzrostem stawek podatków w naszej gminie w najbliższych latach, gdyż do tej pory nasze stawki są najniższe w całym powiecie a sytuacja ta w znaczny sposób rzutuje na osiągane dochody. Planuje się także stopniowo zwiększyć niektóre opłaty lokalne gminy.

Plan wydatków budżetowych na lata objęte wieloletnią prognozą finansową jest planem minimalnym. Uwzględniono koszty utrzymania i funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy a także koszty gminnych instytucji kultury. Ustalono plan wydatków budżetowych na finansowanie obligatoryjnych kosztów zadań własnych gminy. Po stronie wydatków bieżących przewidziano kwoty na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

Kwoty przyjętych do realizacji w latach 2015 - 2018 inwestycji urealniono i zaprojektowano
w związku z zaplanowanymi do realizacji przedsięwzięciami spełniającymi oczekiwania społeczeństwa w połączeniu z możliwościami uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Zweryfikowano również szczegółowy wykaz przedsięwzięć na lata 2015-2020, w związku z możliwościami pozyskania dofinansowania na zaplanowane do realizacji inwestycje.

W związku z realizacją wielu inwestycji w roku 2015 konieczne było zaplanowanie deficytu w wysokości 550 825 zł oraz zaplanowanie kredytu na pokrycie deficytu oraz spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – łącznie 992 505 zł. W latach przyszłych nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek, natomiast planowana w latach 2016 – 2020 nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie na spłatę rat wcześniej zaciągniętych  pożyczek i kredytów.

W rozchodach budżetu na lata 2015– 2020 zaplanowano spłaty rat pożyczek i kredytów
aż do osiągnięcia sytuacji, w której gmina nie będzie posiadała zadłużenia.

Zgodnie z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej na etapie tworzenia projektu budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej nie zaplanowano wolnych środków z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Przewidujemy jednak, że w wyniku wykonania tegorocznego budżetu osiągnięte zostaną wolne środki i wobec tego w pierwszej kolejności zostaną one przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek
i kredytów. W związku z tym nie będzie konieczności zaciągania planowanego w chwili obecnej kredytu na spłatę rat. Ponadto gmina ma zaciągnięte pożyczki w WFOŚiGW,  pożyczki te są korzystne ze względu na możliwość ubiegania się o umorzenie 30%
ich wartości, z czego planuje się skorzystać. Pozytywne rozpatrzenie wniosków przyczyni się do zmniejszenia rozchodów i tym samym do zmniejszenia wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.

W przypadku zaistnienia w/w przesłanek prognoza będzie weryfikowana i aktualizowana.

Podsumowując, należy stwierdzić, że sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej daje rzeczywisty obraz sytuacji finansowej gminy na lata 2015 – 2020.

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         Przewodnicząca

                                                                                                                                                           Rady Gminy

 

                                                                                                                                                      Wioletta Kuczmarska

 

 

 

Załączniki

Wykaz przedsięwzięć do WPF (264.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wieloletnia Prognoza Finansowa (842.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marta Chyczewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Chyczewska
Data wprowadzenia:2015-01-29 11:13:37
Opublikował:Marta Chyczewska
Data publikacji:2015-01-29 11:18:29
Ostatnia zmiana:2015-01-29 11:18:47
Ilość wyświetleń:813
Urząd Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij