Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256408
od 24 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet » Budżet 2013 » Projekt budżetu 2013 Wersja do druku

projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2013

projekt

UCHWAŁA Nr ...............
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia ....................


w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 15 400 000 zł, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 14 845 286 zł,

2. dochody majątkowe w wysokości 554 714 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 15 400 000 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 14 066 610 zł,

2. wydatki majątkowe w wysokości 1 333 390 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie
z Załącznikami 3 i 3a

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 150 000 zł,

2. celową w wysokości – 150 000 zł,

z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 35 000 zł,

2) zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy w kwocie – 115 000 zł.

§ 5

Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 roku, zgodnie
z Załącznikiem nr 4

§ 6

1. Określa się:

1) łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 405 264 zł (przychody z zamiaru zaciągnięcia pożyczek i kredytów na spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów),

2) łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 405 264 zł (rozchody na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów), zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 7

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów

i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych

pożyczek i kredytów - w kwocie 405 264 zł,

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 64 569 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 069 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii.

§ 9

  1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 6

§ 10

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

  1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 354 000 zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 48 000 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 11

Określa się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej:

  1. dochody w wysokości – 10 000 zł,

  2. wydatki w wysokości – 10 000 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów – w kwocie 405 264 zł

  1. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 500 000 zł

  1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej
  2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

       Wójt Gminy

Krzysztof Dąbkowski


Informację wytworzył: Marta Chyczewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Chyczewska, Data wprowadzenia: 2013-01-16 10:42:38, Zatwierdził do publikacji: Marta Chyczewska, Data publikacji 2013-01-16 11:23:34, Ostatnia zmiana: 2013-01-16 11:23:44, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 611