Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2011

projekt

UCHWAŁA Nr ...............
RADY GMINY TŁUCHOWO
z dnia ....................


w sprawie budżetu Gminy Tłuchowo na rok 2011

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu w wysokości 13 389 617 zł, z tego:

   1. dochody bieżące w wysokości 12 329 938 zł,

   2. dochody majątkowe w wysokości 1 059 679 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 15 228 359 zł, z tego:

   1. wydatki bieżące w wysokości 11 265 779 zł,

   2. wydatki majątkowe w wysokości 3 962 580 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

 

§ 3

Wyodrębnia się w budżecie dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje celowe na realizację zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikami 3 i 3a

§ 4

 W budżecie tworzy się rezerwy:

   1. ogólną w wysokości – 53 596 zł,

   2. celową w wysokości – 77 890 zł,

        z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  – 26 404 zł,

   2) zadania w oświacie na wydatki, których szczegółowy podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu gminy w kwocie  – 51 486 zł.

§ 5

Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Za­łącznikiem nr 4

§ 6

   1. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1 838 742 zł, który zostanie pokryty przycho­dami pochodzącymi  
z zaciąganych pożyczek w kwocie 1 838 742 zł,

§ 7

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 556 794 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości
718 052 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

   1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                                                 – w kwocie 1 000 000 zł,

   2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                                                 – w kwocie 1 838 742 zł,

        w tym na:

        wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                     – w kwocie 300 797 zł,

   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów                                                                                                                     – w kwocie 718 052 zł

     

§ 9

   1. Ustala się dochody w kwocie 65 047 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprze­daż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 247 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

   2. Ustala się wydatki w kwocie 800 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 230 961 zł do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie
z Załącznikiem nr 6

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7

 

§ 12

Wyodrębnia się w budżecie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z Załącznikiem nr 8

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

   1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

   1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu                                                                 – w kwocie 1 000 000 zł,

   2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu                                                                 – w kwocie 1 838 742 zł,

        w tym na:

        wyprzedzające finansowanie działań finansowanych
 ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                                                     – w kwocie 300 797 zł,

   3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
pożyczek i kredytów                                                                                                                     – w kwocie 718 052 zł

             

 

2. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja
w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

       Wójt Gminy

Krzysztof Dąbkowski

 

Metadane

Źródło informacji:Marta Chyczewska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Chyczewska
Data wprowadzenia:2010-12-30 09:58:15
Opublikował:Marta Chyczewska
Data publikacji:2010-12-30 09:59:02
Ostatnia zmiana:2010-12-30 09:59:51
Ilość wyświetleń:1165
Urząd Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij