Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Statut Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej

   

 

SPIS TREŚCI :

 

I.                   Postanowienia ogólne.

II.                Cele i zadania gimnazjum.

III.             Organy szkoły.

IV.           Organizacja gimnazjum.

V.              Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum.

VI.           Uczniowie gimnazjum.

VII.        Postanowienia końcowe.

 

   

I         Postanowienia ogólne

§ 1

 

1.     Gimnazjum w Tłuchowie jest szkołą publiczną.

2.      Siedzibą Gimnazjum jest budynek Nr 20 przy ul. Sierpeckiej w Tłuchowie.

3.   Zgodnie z aktem utworzenia Gimnazjum w Tłuchowie z dnia 05 marca

       1999r. oraz aktem nadania imienia z dnia 27 marca 2002r. ustalona nazwa

       używana przez szkołę „ Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie”

4.   Na pieczęci urzędowej używana jest nazwa „ Gimnazjum w Tłuchowie”

na stemplu (pieczątce) następująca nazwa i dane „Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie, 87-605 Tłuchowo, powiat lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie”.

5.      Zgodnie z § 1 ust.1 pkt 1 ramowego statutu publicznego gimnazjum

nazwa gimnazjum brzmi : „Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi”.

 

 

 

§ 2

 

 1. Organem prowadzącym Gimnazjum w Tłuchowie jest Gmina Tłuchowo.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.

 

 

§ 3

 

1.      Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący, na wniosek Rady Gimnazjum lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej oraz przedstawicieli rodziców i uczniów.

2.      Imię Gimnazjum powinno być związane z kierunkiem pracy wychowawczej, dydaktycznej.

3.      Zakres zadań przygotowujących Gimnazjum do nadania imienia, sztandaru określa szczegółowo Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim.

4.      Gimnazjum – jego organy – mogą występować o zmianę imienia lub anulowanie aktu nadania imienia.

 

 

§ 4

 

1.      Cykl kształcenia w Gimnazjum trwa 3 lata.

1a.Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.

1b.Z wnioskiem o przedłużenie etapu edukacyjnego występują rodzice lub prawni opiekunowie, którzy dołączają do wniosku orzeczenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

1c.Przedłużenie etapu edukacyjnego następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.

2.      Zajęcia edukacyjne odbywają się na jedną zmianę.

3.      Czas rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych oraz przerw śródrocznych, ferii określa Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

 

II. Cele i zadania Gimnazjum.

 

§ 5

 

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych na jej podstawie, a w szczególności :

a)      umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

b)      zapewnia wszystkim uczniom wykształcenie stanowiące podstawę do dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych,

c)      umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

d)      w procesie wychowawczym współdziałając z rodzicami odwołuje się do idei Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka,

e)      zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie zdolnymi poprzez realizowanie indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie, 

f)        zapewnia pobieranie nauki przez dzieci niepełnosprawne zgodnie z orzeczeniami Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

g)      zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychologicznych uczniów poprzez atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,

h)      umożliwia udział w zajęciach rozwijających talent i zainteresowania uczniów,

i)        kształtuje środowisko wychowawcze uczniów,

2.      W celu prawidłowej realizacji zadań gimnazjum zapewnia uczniom :

a)  możliwość korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej,    

     współpracując z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lipnie,

b)      udział w zorganizowanych zajęciach świetlicowych,

c)      możliwość korzystania z :

·      zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

·      zajęć logopedycznych

·      systemu zapomóg i stypendiów.

 

 

§ 6

 

1.      Nauczanie i wychowanie – edukacja – w gimnazjum wspomagając rozwój ucznia jako osoby i wprowadzając go w życie społeczne powinno przede wszystkim :

a)      wprowadzać ucznia w świat nauki poprzez poznawanie języka, pojęć,

twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,

b)      rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia,

c)      wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki,

d)      rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.

2.      Szczegółowe działania wychowawcze gimnazjum oraz szczegółowe zadnia w zakresie profilaktyki  określone są odpowiednio w Programie

Wychowawczym stanowiącym załącznik numer 2 do statutu gimnazjum oraz w Programie Profilaktyki stanowiącym załącznik numer 3 do statutu gimnazjum..

 

§ 7

 

1.      Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania uczniów szkoła organizuje naukę religii lub etyki.

2.      Warunki i sposób realizacji tego zadania określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

3.      Zasady oceniania z religii (etyki), regulują odrębne przepisy.

 

 

§ 8

 

1.      Gimnazjum sprawuje opiekę nad uczniami w czasie organizowanych zajęć, w tym celu :

a)      tworzy bezpieczne i prozdrowotne warunki przebywania uczniów w szkole zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b)      określa w regulaminach warunki korzystania z urządzeń szkolnych,

c)      zapewnia obecność nauczyciela w czasie obecności ucznia w szkole zgodnie z jego tygodniowym planem zajęć,

d)      organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli w miarę możliwości kadrowych i finansowych.

2.      Podczas zajęć poza terenem szkolnym zapewnia się uczniom ilość opiekunów

odpowiednią do ilości uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

3.      Gimnazjum organizuje opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych :

a)      realizując przyjęty regulamin dyżurów,

b)      opracowując harmonogram dyżurów.

4.      Obowiązkiem nauczyciela dyżurującego jest :

a)      zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w czasie przerw na korytarzu

i w klasach, na boisku szkolnym i na całym terenie szkolnym,

b)      organizowanie bezpiecznego wychodzenia  z klas i budynku szkolnego oraz wchodzenia do klas i budynku szkolnego,

c)      zapewnienie warunków bezpiecznego przebywania uczniów na korytarzu i w klasach oraz na całym terenie szkolnym,

d)      zapewnienie bezpieczeństwa przy korzystaniu uczniów z urządzeń znajdujących się na terenie szkolnym.

 

 

§ 8a

 W celu :

a)      poprawienia organizacji pracy gimnazjum,

b)      dostosowania wymagań dydaktycznych i wychowawczych do możliwości uczniów tak aby mogli odnieść „sukces”,

c)      usprawnienia współpracy pomiędzy rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i uczniami,

d)       podnoszenia jakości pracy,

ustala się szkolne systemy dotyczące niżej wymienionych obszarów pracy gimnazjum stanowiące załączniki nr 4 i nr 5 do statutu:

1.      Szkolny System Wspierania Uczniów o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych,

2.      Szkolny System Hospitacyjny.

 

  

 

III. Organy szkoły.

 

§ 9

1.      dyrektor gimnazjum

2.   rada pedagogiczna

3.      samorząd uczniowski

4.      rada gimnazjum

5.      rada rodziców

 

§ 10

 

1.      Dyrektor Gimnazjum :

a)      kieruje bieżącą działalnością edukacyjną gimnazjum,

b)      sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,

c)      przewodniczy Radzie pedagogicznej,

d)      realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący,

e)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,

f)        przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom gimnazjum,

g)      dysponuje środkami finansowymi,

h)      opracowuje arkusz organizacyjny,

i)        dba o powierzone mienie,

j)        wydaje polecenia służbowe,

k)      dokonuje oceny pracy nauczycieli,

l)        występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady

 gimnazjum oraz działających na terenie związków zawodowych  w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników gimnazjum”

m)    realizuje pozostałe zadania wynikające z ustawy „Karta Nauczyciela”

n)      kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne w zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą i przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego,

o)      reprezentuje gimnazjum na zewnątrz,

p)      tworzy Radę Gimnazjum pierwszej kadencji,

q)      współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Radą Gimnazjum i  Samorządem Uczniowskim,

r)       rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami,

s)       przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów,

t)        podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć edukacyjnych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami,

u)      prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,

w)     organizuje i umożliwia kontakty ze szkołami ponadgimnazjalnymi,

 Powiatowym Urzędem Pracy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia przez uczniów,

z)       w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Rada Pedagogiczną, Radą

Rodziców, rodzicami (prawnymi opiekunami uczniów), Radą Gimnazjum oraz Samorządem Uczniowskim.

2.      Rada Pedagogiczna :

a)      zatwierdza program rozwoju gimnazjum,

b)      zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

c)      podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

d)      podejmuje uchwały w sprawie skierowania ucznia do klas przysposabiających do zawodu,

e)      ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f)        występuje z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o odwołania z funkcji dyrektora,

g)      deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na stanowisko dyrektora,

h)      opiniuje tygodniowy przydział godzin,

i)        opiniuje projekt planu finansowego,

j)        opiniuje propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału stałych prac i zajęć,

k)      wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Gimnazjum zgodnie z art.52 ust. 2 Ustawy o systemie oświaty.

 

Rada Pedagogiczna Gimnazjum w Tłuchowie jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań edukacyjnych gimnazjum. W skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w gimnazjum. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1 członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem posiedzeń  rady. Uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego.

 

3.      Samorząd Uczniowski :

a)      może opiniować pracę ocenianych nauczycieli ,

b)      reprezentuje interesy uczniów w zakresie :

·        oceniania, klasyfikowania i promowania,

·        form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad :

                                             - trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie

                    więcej niż jeden dziennie,

·        dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,

d)      przedstawia radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi gimnazjum wnioski i opnie z zakresie praw uczniów, takich jak :

·        prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

·        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

·        prawo do organizacji życia szkolnego,

·        prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

·        prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

·        prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna samorządu,

e)      opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym,

f)        organy samorządu uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów,

g)      obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego :

·        udzielanie pomocy w realizacji zadań samorządu,

·        czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania środkami finansowymi,

·        inspirowanie nauczycieli do współpracy z samorządem,

·        aktywne uczestniczenie w omawianiu pracy samorządu uczniowskiego.

4.      Rada Gimnazjum :

a)      uchwala statut Gimnazjum,

b)      przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,

c)      może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności gimnazjum, jego dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w gimnazjum, wnioski te mają dla organu charakter wiążący,

d)      opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

e)      z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

f)         prowadzi działalność zgodnie z opracowanym regulaminem,

g)      w skład Rady Gimnazjum wchodzą w równej liczbie (po 3 osoby) :

·        nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli

·        rodzice wybrani przez ogół rodziców

·        uczniowie wybrani przez ogół uczniów,

h)      Rada Gimnazjum liczy 9 osób,

i)        powstanie Rady Gimnazjum organizuje dyrektor gimnazjum na wniosek dwóch spośród następujących podmiotów :

·        Rady Pedagogicznej

·        Rady Rodziców

·        Samorządu Uczniowskiego

j)        kadencja Rady Gimnazjum trwa 3 lata,

k)      Rada Gimnazjum uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane,

l)        w regulaminie, o których mowa w pkt. 11, mogą być określone rodzaje spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udział przedstawiciele uczniów,

m)    w posiedzeniach rady gimnazjum może brać udział z głosem doradczym dyrektor gimnazjum,

n)      do udziału w posiedzeniach rady gimnazjum mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym.

5.      Rada Rodziców :

a)      występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum,

b)      udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,

c)      działa na rzecz stałej poprawy bazy,

d)      pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,

e)      współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,

f)        współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego gimnazjum,

g)      wybiera dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora gimnazjum,

      Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który 

      ustala między innymi :

a)     kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców,

b)     organy Rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji,

c)     tryb podejmowania uchwał,

d)     zasady wydatkowania funduszy.

       Regulamin opracowuje Rada Rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie 

       ogólne rodziców.

 

 

§ 11

 

1.      Regulaminy wszystkich organów gimnazjum nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem gimnazjum.

2.      Organy gimnazjum mają prawo do swobodnego działania, podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych  przepisami prawa oświatowego, statutu gimnazjum i regulaminu swojej działalności.

3.      Organy współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa, wymieniają informacje w celu rozwiązywania problemów dotyczących gimnazjum.

4.      Organy w swoich działaniach są zobowiązane do unikania konfliktów, w przypadku wystąpienia konfliktu rozwiązanie winno nastąpić na drodze porozumienia stron przy współudziale dyrektora gimnazjum.

 1. Przy rozstrzyganiu sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły strony zobowiązane

są do zachowania drogi służbowej i niżej określonych zasad :

1)      sytuacje konfliktowe w klasie rozstrzyga wychowawca. W tym celu zapoznaje się z racjami stron w konflikcie. Dąży do zaspokojenia w równym stopniu potrzeb obu stron. W szczególnych przypadkach organizuje spotkanie stron konfliktu z rodzicami i dyrektorem szkoły w celu podjęcia ostatecznej decyzji. Od decyzji wychowawcy uczeń ma prawo odwołać się do dyrektora gimnazjum,

2)   sytuacje konfliktowe między pracownikami gimnazjum, między rodzicami a nauczycielami, między uczniami a pracownikami szkoły rozstrzyga  dyrektor gimnazjum. W tym celu jest zobowiązany do zapoznania się i zrozumienia punktu widzenia obu stron. Dąży do zminimalizowania szkodliwości konfliktu z jednoczesnym wykorzystaniem go do zmian przynoszących korzyści. W  razie potrzeby występuje w roli mediatora w celu znalezienia rozwiązania możliwego do przyjęcia przez wszystkich. W przypadku braku możliwości rozwiązania konfliktu wg. wyżej wymienionych zasad decyzje podejmuje arbitrażowo dyrektor poprzez odniesienie się do celów wyższego rzędu zgodnych z zasadami statutowymi gimnazjum.

 

 

§ 12

 

1.      W szkole mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie i wzbogacenie form działalności edukacyjnej szkoły.

2.      Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizację, o których mowa w ust.1 wyraża dyrektor szkoły po uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Gimnazjum.

 

§ 13

 

1.      Do współdziałania ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów zobowiązani są rodzice i nauczyciele.

2.      Formy współdziałania szkoły z rodzicami mają na celu :

a)      zapoznanie z zadaniami i zamierzeniami edukacyjnymi w klasie i szkole,

b)      zapoznanie rodziców z przepisami dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów  klasyfikacyjnych i sprawdzających,

c)      udzielanie rodzicom rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce,

d)      udzielanie rodzicom informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci.

3.      Szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego znajdują się w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania stanowiącym załącznik numer 1 do statutu gimnazjum.

4.      Szkoła organizuje co najmniej 3 razy w roku spotkania z rodzicami – ogólne dla wszystkich rodziców oraz dla rodziców poszczególnych oddziałów.

5.      W ramach współpracy ze szkołą rodzice mają obowiązek :

a)      dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

b)      zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia,

c)      zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

d)      przestrzegania zaleceń i uwag wychowawcy dziecka dotyczących jego wychowania i kształcenia.

 

 

 

 

 

 

§ 14

 

1.      Cele i zadania realizują nauczyciele we współpracy ze wszystkimi organami szkoły.

2.      Liczba nauczycieli jest corocznie określana w arkuszu organizacji pracy gimnazjum sporządzona na podstawie odrębnych przepisów.

3.      Dyrektor Gimnazjum powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanym dalej „Wychowawcą”.

4.      Dla zapewnienia skuteczności pracy wychowawczej pożądane jest aby Wychowawca prowadził swój oddział przez cały cykl nauczania ( 3 lata ).

5.      Z przyczyn obiektywnych bądź na wniosek większości rodziców danej klasy bądź samorządu klasowego, dyrektor może dokonać zmiany Wychowawcy :

a)      będzie to możliwe tylko w przypadku, jeżeli zarzuty rodziców, samorządu uczniowskiego, klasy znajdą potwierdzenie wśród członków rady pedagogicznej,

b)      dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej przedstawione na piśmie zarzuty rodziców, samorządu klasowego i uzyskuje opinie przez głosowanie,

c)      na podstawie opinii rodziców, rady pedagogicznej, samorządu klasowego dyrektor podejmuje decyzję, która jest ostateczna.

 

 

IV. Organizacja Gimnazjum.

 

§ 15

 

Podstawą prawną działania gimnazjum jest uchwała Rady Gminy określająca datę powołania gimnazjum, zasięg terytorialny i stopień organizacyjny.

 

 

§ 16

 

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 

 

§ 17

 

1.      Szczegółową organizację zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora.

2.      Projekt arkusza organizacji jest sporządzony przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzany przez organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja każdego roku.

3.      Arkusz organizacyjny jest opracowany na podstawie ramowych planów nauczania oraz niniejszego statutu.

 

 

§ 18

 

1.      Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział.

2.      Liczebność oddziału nie może być większa niż 32 uczniów z zastrzeżeniem ust.6.

3.      Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.

4.      W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 3 można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

5.      Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 15 do 30 uczniów z podziałem na dziewczynki i chłopców.

6.      Liczba uczniów w oddziałach integracyjnych powinna wynosić od 15 do 20 w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

 

§ 19

 

1.      Gimnazjum oprócz oddziałów masowych, może prowadzić oddziały :

a)      integracyjne,

b)      klas specjalnych,

c)      przysposabiające do pracy.

2.      Zasady tworzenia oddziałów wymienionych w ust.1 pkt.a,b określają przepisy o udzielaniu pomocy uczniom niepełnosprawnym oraz przepisy w sprawie ramowego statutu publicznego gimnazjum, a zasady tworzenia oddziałów wymienionych w ust.1 pkt.c przepisy w sprawie ramowego statutu publicznego gimnazjum.

 

 

§ 20

 

Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 

§ 21

 

1.      Podstawową formą pracy gimnazjum są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut, godzina pracy w świetlicy i bibliotece 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 

 

 

§ 22

 

1.      W gimnazjum mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne :

a)      koła przedmiotowe i zainteresowań,

b)      wspomagające rozwój młodzieży,

c)      chór szkolny,

2.      Zajęcia o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych środków finansowych przez gimnazjum.

 

 

§ 23

 

1.      Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w gimnazjum ze względu na organizację dowożenia, gimnazjum organizuje świetlicę.

2.      W świetlicy zajęcia prowadzone są w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 

 

§ 24

 

1.      W gimnazjum funkcjonuje biblioteka.

2.      Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor gimnazjum tak aby umożliwiły dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych jak i poza lekcjami.

3.      Pomieszczenia biblioteki umożliwiają :

a)      gromadzenie wszelkich źródeł wiedzy dla uczniów i nauczycieli,

b)      korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

c)      prowadzenie zajęć z uczniami w pomieszczeniu biblioteki.

4. Bibliotekarz w ramach swych zadań :

a)      realizuje zajęcia edukacyjne w bibliotece z uczniami według odrębnych przepisów,

b)      odpowiada wraz z wychowawcami klas za aktywność czytelniczą uczniów,

c)      organizuje grupy uczniów, aktywnie wspierających działalność biblioteki na terenie gimnazjum,

d)      informuje społeczność szkolną o nowościach w bibliotece i na rynku księgarskim, okresowo informuje społeczność szkolną o aktywności czytelniczej poszczególnych klas,

e)      odpowiada za całą działalność biblioteki,

f)        uczestniczy w formach doskonalenia nauczycieli bibliotekarzy.

 

 

§ 25

 

1.      Do realizacji swych zadań gimnazjum posiada sale lekcyjne oraz salę gimnastyczną, bibliotekę, stołówkę, świetlicę które będą wykorzystywane wspólnie ze Szkołą Podstawową w Tłuchowie.

2.      Organizację wykorzystywania sal i pomieszczeń dla szkoły podstawowej i gimnazjum ustalają dyrektorzy.

3.      Gimnazjum zapewnia uczniom korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pod nadzorem nauczyciela.

 

V. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 26

 

1.      W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi.

            W klasach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczyciela wspomagającego

posiadającego specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.”

2.      Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.

3.      Zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor.

4.      Obsługą finansową zapewnia organ prowadzący gimnazjum.

 

 

§ 27

 

1.      Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

 

 

 

§ 28

 

1.   Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Klasowe Zespoły Nauczycielskie. Przewodniczącym KZN jest wychowawca danej klasy.

2.  Zebrania Klasowego Zespołu Nauczycielskiego odbywają się, co najmniej dwa razy w roku szkolnym. Z zebrania sporządzany jest protokół.

3.  Celem zespołu jest koordynacja działań zmierzających do harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształtowania umiejętności oraz wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela oddziału.

 

4. Szczegółowe zadania Klasowego Zespołu Nauczycielskiego:

 

Dotyczące początku roku szkolnego:

1)       Opracowanie zestawu programów i podręczników szkolnych dla danego oddziału.

2)       Ustalenie ścieżek edukacyjnych.

3)       Zapoznanie się z wynikami sprawdzianu poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu szkoły podstawowej w celu właściwego zaplanowania pracy w pierwszych miesiącach nauki w klasie pierwszej.

4)       Gromadzenie propozycji do wychowawczego planu pracy oddziału.

5)       Zapoznanie rodziców z wychowawczym planem pracy oddziału.

 

Dotyczące całego roku szkolnego:

1)       Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej każdego ucznia.

2)       Wyłonienie uczniów wymagających diagnozowania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

3)       Ustalenie przyczyn trudności wychowawczych i dydaktycznych oraz metod ich likwidowania.

4)       Otoczenie szczególną opieką uczniów, u których stwierdzono jakiekolwiek wady rozwojowe (np. postawy, wzroku, słuchu itp.).

5)       Zwrócenie szczególnej uwagi na uczniów z orzeczoną dysfunkcją (dysleksja, dysgrafia, dysortografia ).

6)       Konsekwentne i zdecydowane przeciwdziałania absencji, przemocy i wszelkim zachowaniom destrukcyjnym.

7)       Poszukiwanie środków zaradczych w celu rozwiązania problemów wychowawczych i likwidowania niepowodzeń szkolnych.

8)       Motywowanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności.

9)       Dostrzeganie i nagradzanie wszelkich osiągnięć uczniów.

10)   Zachęcanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

11)   Propagowanie zdrowego trybu życia.

12)   Kontrola postępów w nauce uczniów klas trzecich pod kątem egzaminu gimnazjalnego.

 

§ 28 a

 

1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, mogą tworzyć zespoły odpowiednio przedmiotowe np. humanistyczny, matematyczno-przyrodniczy, itp. lub wychowawcze oraz zespoły problemowo – zadaniowe zwane dalej „zespołem”

2. Pracą Zespołu kieruje, powołany przez dyrektora szkoły na wniosek członków, przewodniczący zespołu, zebrania zespołów są protokołowane.

3. Zespół pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny lub na potrzeby realizacji określonego zadania, rozwiązania problemu..
4. Cele i zadania Zespołu Przedmiotowego obejmują:

    1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania i korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

    2) opracowanie sposobów oceniania przedmiotowego oraz sposobów badania wyników nauczania,

    3) opracowanie realizacji ścieżek edukacyjnych,

    4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

    5) organizowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli,

     6) opiniowanie przygotowywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

§ 29

 

1.      Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami gimnazjum, a w szczególności :

a)      tworzenie warunków wychowawczych wspomagających rozwój ucznia,

b)      przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,

c)      rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia,

2.      Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 jest zobowiązany :

a)      zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,

b)      utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,

c)      współpracować z rodzicami w realizacji działań wychowawczych,

d)      współpracować z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Lipnie stosownie do potrzeb uczniów,

e)      dostosować formy realizacji zadań do wieku uczniów ich potrzeb oraz warunków środowiskowych gimnazjum,

f)        kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności ludzkiej,

g)      utrzymywać stały kontakt z rodzicami, opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,

h)      powiadomić o przewidywanych dla ucznia końcoworocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych na miesiąc przed  posiedzeniem rady pedagogicznej w formie pisemnej,

i)        zorganizować co najmniej trzy spotkania z rodzicami w ciągu roku szkolnego poświęcone analizie wyników nauczania i zachowania.

3.      Wychowawca oddziału odpowiada za :

a)      osiąganie celów wychowawczych szkoły przez oddział,

b)      poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej i społeczno – wychowawczej,

c)      prawidłowość dokumentacji uczniowskiej swojego oddziału.

d)      za organizację doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku

kształcenia przez uczniów we współpracy z rodzicami.”

 

4.      Zadaniem nauczyciela jest :

a)      realizacja programu edukacyjnego z powierzonych przedmiotów w powierzonych klasach i zespołach, osiągając w stopniu optymalnym cele gimnazjum ustalone w programach i planie pracy gimnazjum,

b)      wzbogacenie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej,

c)      wspieranie swą postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

d)      udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia,

e)      bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie uczniów,

f)        informowanie uczniów oraz wychowawcę klasy, dyrektora a także radę pedagogiczną o wynikach edukacji swoich uczniów,

g)      podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne.

5.      Nauczyciel odpowiada za :

a)      poziom wyników edukacyjnych na swoim przedmiocie oraz w klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków,

b)      stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu powierzonych,

c)      tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad niebezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,

d)      nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,

e)      zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia gimnazjum przydzielonych mu przez dyrektora, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

6.      W celu ewidencji zachowań pozytywnych i negatywnych uczniów każdy

wychowawca prowadzi zeszyt uwag.

 

 

 

 

VI. UCZNIOWIE GIMNAZJUM.

 

§ 30

 

1.      Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w zasadzie od 13 do 16 lat. Podlegają oni obowiązkowi szkolnemu do ukończenia gimnazjum nie dłużej niż do 18 roku życia.

2.    Do klasy pierwszej przyjmuje się uczniów:

-         Z urzędu – absolwentów szkól podstawowych zamieszkałych w obwodzie naszego gimnazjum,

-         Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) –absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

2.      W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem jest większa niż liczba wolnych miejsc kandydatów przyjmuje się według następujących kryteriów :

1)      co najmniej dobra ocena z zachowania,

2)       większa liczba punktów uzyskana przez kandydatów ze sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Za sprawdzian po szkole podstawowej uczeń może otrzymać 40 pkt. Punkty za świadectwo szkolne uzyskuje uczeń w przeliczeniu na nie średniej ocen z zajęć edukacyjnych. Uczeń może otrzymać odpowiednio :

-  za świadectwo ze średnią 6,0 -5,0   - 40 pkt

-  za świadectwo ze średnią 4,9 – 4,0   - 30 pkt.

-  za świadectwo ze średnią 3,9 – 3,0   - 20 pkt.

-  za świadectwo ze średnią 2,9 – 2,0   - 10 pkt.

Łączna liczba punktów możliwych do uzyskania przez kandydata wynosi 80.

4. Laureaci konkursów  o zasięgu co najmniej wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej minimum jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do gimnazjum niezależnie do kryteriów ustalonych w pkt. 3.

5. Dyrektor gimnazjum powołuje komisję, która zajmuje się rekrutacją uczniów klas pierwszych z poza obwodu.

 

 

§ 31

 

1.      Uczeń gimnazjum ma prawo :

a)      uzyskania informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

b)      posiadać pełną wiedzę na temat kryteriów ocen z przedmiotów

i zachowania,

c)      korzystać z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności, o których mowa w  § 10 ust. 3b,

d)      tygodniowego rozkładu lekcji zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

e)      poszanowania swojej godności,

f)        rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów,

g)      swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one dobra osobistego osób trzecich,

h)      korzystania z pomocy doraźnej,

i)        życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym,

j)        noszenia emblematu szkoły,

k)      nietykalności osobistej,

l)        bezpiecznych warunków pobytu w szkole,

m)    korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów,

n)      korzystania z pomocy stypendialnej zgodnie z regulaminem w sprawie stypendiów szkolnych i posiadanych możliwości finansowych,

o)      reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach.

1a.  Wszelkie nieprzewidziane sprawy związane z prawami ucznia będą rozstrzygane

       przez dyrektora i/lub radę pedagogiczną z uwzględnieniem w szczególności praw

      zawartych w „Konwencji o Prawach Dziecka”.

1b. Uczeń ma prawo składania skarg na piśmie do dyrektora gimnazjum w przypadku

      naruszenia jego praw za pośrednictwem wychowawcy klasy.

2.      Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:

a)      systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych,

b)      dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

c)      zmieniać obuwie przy wejściu do szkoły,

d)      wystrzegać się szkodliwych nałogów,

e)      naprawiać wyrządzone szkody materialne,

f)        przestrzegać zasad kultury współżycia,

g)      dbać o honor i tradycję gimnazjum,

h)      podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora gimnazjum, rady pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,  

i)        okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społeczne akceptowanie formy.

3.      Uczeń gimnazjum może otrzymać nagrody i wyróżnienia :

a)      rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,

b)      wzorową postawę,

c)      wybitne osiągnięcia,

d)      działalność i odwagę.

4.      Nagrody przyznaje dyrektor gimnazjum na wniosek wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

5.      Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów klas I – III gimnazjum :

a)      pochwała wychowawcy lub opiekuna organizacji uczniowskiej,

b)       pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

c)      dyplom,

d)      nagrody rzeczowe.

6.      Nagrody finansowe są z budżetu szkoły, w miarę posiadanych środków lub przez radę rodziców gimnazjum.

7.      Ustala się następujące rodzaje kar :

a)      upomnienie wychowawcy wobec klasy

b)      upomnienie dyrektora,

c)      upomnienie dyrektora wobec społeczności uczniowskiej,

d)      pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,

e)      zakaz udziału  w imprezach i wycieczkach szkolnych,

f)        przeniesienie ucznia do równoległego oddziału bądź klasy tej szkoły.

8.      Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać samodzielnie lub za pośrednictwem Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 5 dni.

9.      Dyrektor ma prawo zmienić, podtrzymać, uchylić wymierzoną karę.

10.  Odwołanie zostaje rozpatrzone przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

11.  Dyrektor gimnazjum może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innego gimnazjum w wypadku :

a)      umyślnego powodowania uszczerbku na zdrowiu innej osoby,

b)      dopuszczenia się kradzieży,

c)      gdy demoralizuje innych uczniów,

d)      konsekwentnego naruszania statutu gimnazjum.

 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

§ 32

 

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 33

 

 1. Szkoła posiada sztandar zgodny z uchwałą Rady Gminy Tłuchowo nr XXVI/2002 z dnia 27 marca 2002r. oraz logo zgodne z wzorem na sztandarze.

2.  Gimnazjum może posiadać własny ceremoniał szkolny.

 

 

§ 34

 

1.      Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.      Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej określa organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

3.      Statut gimnazjum wraz z załącznikami i wszystkimi przepisami wewnątrzszkolnymi znajduje się w bibliotece szkolnej i w kancelarii szkoły

do wglądu dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przyszłych kandydatów

do gimnazjum i ich rodziców.

 

 

§ 35

 

Organem kompetencyjnym do uchwalenia zmian w statucie jest rada gimnazjum.

Statut opracowany został w oparciu o następujące akty prawne:

1.      Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 z późniejszymi zmianami)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r Nr 61 poz. 624 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. nr 56, poz.357, z 1998 r Nr 106, poz.668, nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. nr 12, poz. 136 i nr 19, poz. 239 z późniejszymi zmianami)
 3. Konwencja Praw Dziecka - ratyfikowana przez Polskę 30.04.1991r (Dz. U. Nr 120 poz. 526 i 527 z 1991 r)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych. (Dz. U. Nr 29 , poz. 323 z 2001r z późniejszymi zmianami)
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych(Dz.U. Nr 61, poz. 626 z 2001r. z późniejszymi zmianami)
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych (Dz. U. Nr 61, poz. 625 z 2001r z późniejszymi zmianami)
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2001r w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054 z 2002r z późniejszymi zmianami)
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. Nr 6, poz. 69 z 2003r.z późniejszymi zmianami) w sprawie higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 9. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 i Dz. U. Nr 83, poz. 390 z 1993 r z późniejszymi zmianami)

 

Załączniki

WSO- 2003-2004 (169kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
S P W (58kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM (63.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SZKOLNY SYSTEM HOSPITACYJNY-uzupe (57kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:gimnazjum
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Elżbieta Rucińska
Data wprowadzenia:2003-12-30 13:45:11
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-03-23 11:11:34
Ostatnia zmiana:2004-03-23 11:11:34
Ilość wyświetleń:5492

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij