Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Statut Towarzystwa Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo


Statut
"Towarzystwa Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo"


ROZDZIAŁ I

 

Nazwa, teren działania i siedziba

 

 

§ 1.

 

1.      Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

2.      Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

3.      Stowarzyszenie nosi nazwę: „Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo”.

 

 

§ 2.

 

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2.      Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

 

§ 3.

 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Tłuchowo.

 

 

§ 4.

 

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem „Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo”.

 

 

ROZDZIAŁ II

 

Cele i sposoby działania

 

                                                                  
§ 5.

 

Głównym celem Stowarzyszenia jest:

1.      Wszechstronny rozwój Gminy Tłuchowo,

2.      Współpraca z organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą.

 

 § 6.

 

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1/  podejmowanie działań na rzecz rozwoju gminy na poziomie gospodarczym, społecznym i kulturowym (rolnictwo,  
                 ochrona środowiska, przeciwdziałanie
bezrobociu, pomoc sąsiedzka),

2/  wspieranie inicjatyw gospodarczych,

3/  rozwijanie wszechstronnych kontaktów,

4/  podejmowanie działań mających na celu rozwój kultury, oświaty, kultury fizycznej sportu i turystyki,

5/ wydawanie biuletynów, informatorów i publikowanie innych materiałów z zakresu swojej działalności statutowej,

6/  stosowanie innych środków działania sprzyjających realizacji celów statutowych.

3.      Stowarzyszenie realizuje cele opierając się na pracy społecznej członków, jednakże do prowadzenia swoich spraw
może zatrudniać pracowników.

 

 

 
ROZDZIAŁ   III

 Członkowie, ich prawa i obowiązki§ 7.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ członków zwyczajnych,

2/ członków wspierających,

3/ członków honorowych.


§ 8.

 

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. 

 

 

§ 9.

                                                                                 

1.      Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

2.      Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub posiada szczególne zasługi dla Stowarzyszenia.

3.      Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia, na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie. W razie odmowy przyjęcia, osobie tej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego decyzja jest ostateczna.

4.      Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

 

 

§ 10.

 

1.      Członek zwyczajny ma prawo:

1/ czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2/ brania udziału w działalności Stowarzyszenia,          

3/ korzystania z mienia Stowarzyszenia i usług świadczonych przez Stowarzyszenie,

            4/ tworzenia zespołów problemowych służących celom statutowym Stowarzyszenia,

            5/ zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków, opinii i postulatów w sprawach związanych z celami i działalnością  
               Stowarzyszenia oraz żądać informacji
o sposobie ich załatwienia.

2.      Członek zwyczajny zobowiązany jest:

1/ aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2/ przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3/ dbać o dobre imię Stowarzyszenia, troszczyć się o jego dobro i rozwój,

4/ regularnie opłacać składki członkowskie.

 


§ 11.

 

1. Członek wspierający i honorowy posiadają prawa określone w  § 10 ust.1 pkt 2-5.

2. Członek wspierający i honorowy mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego opłacania składek, wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

4.  Opłacanie składek przez członków honorowych jest dobrowolne.

 

 

§ 12.

 

1.      Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1/ dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie,

2/ skreślenia z listy członków, wykluczenia,

3/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

4/ rozwiązania Stowarzyszenia.

2.      Skreślenie z listy członków następuje na skutek niepłacenia składek członkowskich przez okres jednego roku.

3.      Wykluczenie następuje na skutek naruszenia postanowień statutu.

4.      Uchwałę o skreśleniu lub wykluczeniu członka podejmuje Zarząd.

5.      Każdemu członkowi przysługuje prawo odwołania się od podjętej uchwały do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.

 

 

 

ROZDZIAŁ   IV

 Władze Stowarzyszenia

 

 

§ 13.

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

1/  Walne Zgromadzenie Członków,

2/   Zarząd,

3/   Komisja Rewizyjna.

 

 

§ 14.

 

1.   Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną  większością głosów.

 2. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością 
     głosów, przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

 

Walne Zgromadzenie Członków§ 15.

 

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

1/  z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni,

2/  z głosem doradczym członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni  przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków zmieniony lub rozszerzony.

4.      Uchwały Walnego Zgromadzenie Członków zapadają przy obecności:

1)   w pierwszym terminie, jeżeli w zebraniu bierze udział co najmniej połowa liczby uprawnionych członków,

2)   w drugim terminie po upływie jednej godziny od pierwszego terminu bez względu na ilość obecnych członków.


 
 

§ 16.

 
1.  Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym
     w §14 ust. 1.

3. Walne Zgromadzenie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych 
    przypadkach.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku:

      1/ z własnej inicjatywy,

      2/ na żądanie Komisji Rewizyjnej,

      3/ na umotywowane żądanie co najmniej 7 członków zwyczajnych.

6. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od upływu jednego roku od poprzedniego
   Walnego Zgromadzenia Członków lub 21 dni od złożenia pisemnego żądania zwołania, to Walne Zgromadzenie Członków
    zwołuje Komisja Rewizyjna.

 
 

§ 17.

 

1.  Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków podpisują Przewodniczący obrad i Sekretarz.

2.  Odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd przesyła na żądanie organowi nadzorującemu.

 

 

§ 18.

 

      Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków w szczególności należy:

       1/ uchwalanie zmian statutu,

       2/ uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

       3/ uchwalanie budżetu,

       4/ wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,

       5/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

       6/ ustalanie wysokości składek członkowskich,

       7/ rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,

       8/ nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

       9/ upoważnienie Zarządu do zaciągania zobowiązań finansowych i prawnych,

     10/ wyrażenie zgody na zbywanie i nabywanie przez Zarząd majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

     11/ rozwiązanie Stowarzyszenia.

 


Zarząd


§ 19.

 

1.   Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

2. Zarząd składa się z pięciu osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

3.   Po dokonaniu wyboru Zarząd konstytuuje się wybierając ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika
i członka Zarządu.

4. Zarząd wybierany jest spośród członków Stowarzyszenia.

5. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie Członków.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak jak cztery razy w roku.

7. Po upływie kadencji do czasu wyboru nowego Zarządu, działa Zarząd dotychczasowy.

 

 

§ 20.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

1. bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

3. administrowanie majątkiem Stowarzyszenia,

4. prowadzenie księgowości Stowarzyszenia,

5. zbieranie składek członkowskich,

6.   sporządzania planów finansowych wspierania celów Stowarzyszenia,

7.   zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków,

8.  organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

9.   zawieranie umów z innymi podmiotami,

10.  podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,

11.  przyjmowanie członków do Stowarzyszeniach,

12.  skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,

13.  zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

14.  składanie sprawozdań ze swojej działalności.

 

 

§ 21.

 

W przypadku rezygnacji członka Zarządu lub jego odwołania przed upływem kadencji, Walne Zgromadzenie Członków przeprowadzi wybory uzupełniające do Zarządu.

 

 

§ 22.

 

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

 

§ 23.

 

Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie uczestniczący w posiedzeniu.

 

 


 

Komisja Rewizyjna

 

§ 24.

 

1.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.

2.  Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób i jest wybierana przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków   
     zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Po dokonaniu wyborów Komisja konstytuuje się wybierając ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.

4. Członkostwa w Komisji nie można łączyć z funkcją członka Zarządu.

 

 

§ 25.

 

Do kompetencji Komicji Rewizyjnej należy w szczególności:

1/ kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

2/ kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku Stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,

3/ kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków przez Zarząd,

4/ przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

5/ występowanie w przypadkach szczególnej wagi do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

6/ zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w trybie ustalonym Statutem,

7/ wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.

 

 

§ 26.

 

W razie rezygnacji lub odwołania członka Komisji Rewizyjnej przeprowadza się wybory uzupełniające.

 

 

§ 27.

 

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

 

§ 28.

 

1.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego   
   Komisji.

2.Posiedzenia Komisji Rewizyjnej będą zwoływane stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

3.Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący Komisji i Sekretarz Komisji.

 


 

Rozdział V

 

Majątek Stowarzyszenia


 

§ 29.

  

1.      Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

        1/ składek członkowskich,

        2/ darowizn,

        3/ spadków i zapisów,

        4/ dochodów z majątku Stowarzyszenia,

        5/ dotacji,

        6/ wpływów z działalności statutowej i gospodarczej,

        7/ dochodów ze zbiórek publicznych i imprez publicznych.

 

2.      Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3.      Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

§ 30.

 

Oświadczenia woli dotyczące majątku i inne wynikające z bieżącej działalności Stowarzyszenia w jego imieniu podpisują dwaj członkowie Zarządu.

 


 

Rozdział VI

 

Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia§ 31.

 

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwał Walnego Zgromadzenia Członków podjętych większością
     2/3 głosów w obecności, co najmniej 1/2 liczby
członków uprawnionych do głosowania, z uwzględnieniem warunków   
     przewidzianych
 w § 15 ust. 4.
2. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Członków Zarząd na podstawie:

    1/ inicjatywy własnej,

    2/ żądania Komisji Rewizyjnej,

    3/ wniosku, co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 32.

1.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków powołuje likwidatora, określa sposób  
    przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia 
majątku Stowarzyszenia.
2.W takim przypadku majątek Stowarzyszenia może być przeznaczony jedynie na cele, dla których Stowarzyszenie zostało
    powołane.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marta Chyczewska
Data wprowadzenia:2003-07-14 12:57:41
Opublikował:administrator
Data publikacji:2004-05-18 09:08:00
Ostatnia zmiana:2004-05-18 09:08:00
Ilość wyświetleń:2313
Urząd Gminy Tłuchowo
ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij