Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2257365
od 24 czerwca 2003 r.
Urząd Gminy » Nabór na wolne stanowiska Wersja do druku

Ogłoszenie o otwartym naborze na stanowisko urzędnicze - PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH

Wójt Gminy Tłuchowo

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Gminy Tłuchowo

ul. sierpecka 20 87-605 Tłuchowo

PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH

( nazwa stanowiska pracy)

umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony  poprzedzona okresem próbnym

(rodzaj umowy o pracę)

I.  Wymagania niezbędne

1.Obywatelstwo polskie ( poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem legitymowania się znajomością języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

2.Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. Wykształcenie wyższe,

5. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu: świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych  oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego

2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (w zakresie świadczeń rodzinnych, lub administracji (stosunek pracy, umowa zlecenia, staże, praktyki, itp.),

3. Preferowane kierunki wykształcenia wyższego – związane z administracją

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1.      Prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych , a w szczególności

·         przyjmowanie wniosków

·         pozyskiwanie danych niezbędnych do weryfikacji uprawnień,

·         prowadzenie rejestru wniosków i świadczeń

·         weryfikacja wniosków i naliczanie świadczeń wychowawczych

·         opracowywanie projektów decyzji przyznających świadczenia wychowawcze

·         sporządzanie list wypłat

·          zaangażowanie środków finansowych na pozytywnie wydane decyzje

·          sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu świadczeń,

·          prowadzenie korespondencji, wydawanie zaświadczeń, itp.

 

2.  Zastępstwo na stanowiskach ds. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i stypendiów socjalnych.

 

 

IV. Warunki pracy na stanowisku.

Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Urzędu Gminy Tłuchowo, wyposażone w komputer.

 

V.  Wymagane dokumenty

1.Życiorys.

2.List motywacyjny.

3.Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe.

4.Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5.Kserokopie Świadectw Pracy/Zaświadczeń potwierdzających pracę, staże, praktyki, itp.

6.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

7.Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

- dokumenty aplikacyjne: życiorys, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą ”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych/Dz. U. z 2002r Nr 101, poz.926 ze zm./

- Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „ Dotyczy naboru na stanowisko „PODINSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH I RODZINNYCH z podanym adresem zwrotnym  osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Tłuchowo, ul. sierpecka 20 , 87-605 Tłuchowo w sekretariacie (pok.106) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres Urzędu w terminie do dnia 22-03-2016 r.

- Termin uważa się za zachowany jeżeli dokumenty aplikacyjne wpłyną skutecznie do sekretariatu Urzędu Gminy Tłuchowo do dnia 22-03-2016 r.

- Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja (zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych):

Wójt Gminy Tłuchowo informuje, że w miesiącu poprzedzającym niniejsze ogłoszenie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił  poniżej 6%.

 

Tłuchowo, dnia  04-03-2016 r.

Wójt Gminy

Krzysztof Dąbkowski

Załączone dokumenty
  lex - ustawa o pracownikach samorzadowych (137kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Kisielewski Michał, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Kisielewski Michał, Data wprowadzenia: 2016-03-04 13:58:19, Zatwierdził do publikacji: Kisielewski Michał, Data publikacji 2016-03-04 13:59:02, Ostatnia zmiana: 2016-03-04 14:57:27, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 580