Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Tłuchowo

Kolorowy pasek

Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2013

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

           

 

  

Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2013 rok

w tym kwota deficytu albo nadwyżki

 

 

 

 

1. Wykonane dochody           -    16 713 972,55

 

 

2. Wykonane wydatki            -    15 756 836,05

 

3. Nadwyżka / Deficyt           -         957 136,50

 

 

 

Tłuchowo, dnia 24 kwiecień 2014r.

 

 

 

                                                                                                   WÓJT  GMINY

 

                                                                                                 Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                       

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

                                                                                                 

 

Informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych za 2013 rok

 

 

Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)

                                                           -               469 405,96

 

 

 

 

                                                                                                       WÓJT  GMINY

                                                                                                   Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

                                                                                                 

 

Informacja o stanie zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych za 2013 rok

 

 

 

 

Wymagalne zobowiązania             -           37,44

 

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                              

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                  

 

 

Informacja obejmująca kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego              za 2013 rok

 

 

 

1      Otrzymane dotacje     -                      0,00

2      Udzielone dotacje      -                       0,00

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                    

                                   

 

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje                   

i poręczenia dotyczą za 2013 rok

 

  

1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań                                                                                                    

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                        -    0,00

 

2. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań                                                                                   

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                                     

    przypadających do spłaty                          -    0,00

 

3. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań                                                                                             

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                        -    0,00

 

4. Wartość wierzytelności z tytułu udzielonych                                                                                     

    poręczeń i gwarancji                                              -    0,00  

 

5. Wartość spłat dokonanych za dłużników                                                                         

    z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)   -    0,00

 

6. Kwota odzyskanych wierzytelności od dłużników                                                                                          

    z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)                      -    0,00

 

7. Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji                       -     0,00

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

 

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2013 rok

 

1      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot, w tym

 

Powód umorzenia1)

kwota ogółem

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolongacyjne

1.

STANISŁAW LĘDZIŃSKI

Suminek

533,00

533,00

55,00

0,00

ważny interes podatnika

2.

ANNA LISTKOWSKA

Tłuchowo

946,00

946,00

15,00

0,00

ważny interes podatnika

 

2      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających                

osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Forma organizacyjna

1.

JACEK KĘDZIERSKI

osoba fizyczna

 

3      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Forma organizacyjna

1.

TOMASZ SZCZEPAŃSKI

osoba fizyczna

2.

TOMASZ SKRZYŃSKI

osoba fizyczna

3.

STANISŁAW PODOLSKI

osoba fizyczna

 

 

  

4      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj ulgi

Forma organizacyjna

X

X

X

X

                                              

 

                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                              Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku

w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za 2013 rok

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj udzielonej pomocy publicznej

Forma organizacyjna

1.

BOGUMIŁA AMBROZIAK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

2.

STANISŁAWA ANTOSZEWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

3.

JAROSŁAW ANTOSZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

4.

JOANNA ANTOSZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

5.

STANISŁAW APCZYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

6.

TELESFOR BARANOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

7.

WŁODZIMIERZ BARANOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

8.

MARIAN BARTNICKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

9.

MIROSŁAW BARTNICKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

10.

HENRYK BIAŁOSKÓRSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

11.

IRENEUSZ BIELICKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

12.

ANDRZEJ BOGUCKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

13.

PIOTR BOGUCKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

14.

KRZYSZTOF BONKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

15.

MAGDALENA BOROWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

16.

CEZARY BOROWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

17.

CZESŁAW BOROWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

18.

DARIUSZ BÓGDAŁ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

19.

ADAM BROMIRSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

20.

JAN BRZOZOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

21.

ANNA BRZYSZCZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

22.

GRAŻYNA BUKOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

23.

GRZEGORZ BUKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

24.

WOJCIECH BUKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

25.

LESZEK BYLIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

26.

MARCIN BYLIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

27.

DARIUSZ CĄDER

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

28.

PIOTR CHALIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

29.

MIROSŁAW CHOJNICKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

30.

JAN PAWEŁ CHOLEWIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

31.

WITOLD CHYCZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

32.

CEZARY CIARKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

33.

EUGENIUSZ CIELICKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

34.

MONIKA CIEMIECKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

35.

ADAM CIESZYKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

36.

ALICJA CIEŚLAK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

37.

RENATA CIEŚLIŃSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

38.

RENATA CYBULSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

39.

TADEUSZ CZACHOROWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

40.

TOMASZ CZACHOROWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

41.

SŁAWOMIR CZARNOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

42.

ELŻBIETA CZUBAKOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

43.

EDWARD CZUBAKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

44.

MARIUSZ CZUBAKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

45.

MARIA DĄBKOWSKA-SIECIŃSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

46.

ANNA DERLATKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

47.

RYSZARD DOŁASIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

48.

DARIUSZ DRUŻYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

49.

PAWEŁ DUDKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

50.

KRZYSZTOF DUDZIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

51.

MARIA DULSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

52.

DOMINIK DZIĘGIELEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

53.

KRZYSZTOF DZIĘGIELEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

54.

SŁAWOMIR DZIĘGIELEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

55.

MIROSŁAW FOKS

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

56.

ROBERT FOKS

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

57.

MIROSŁAW FORMAN

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

58.

WIESŁAW FRELKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

59.

JACEK FRELKE

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

60.

ZDZISŁAW GABRIELSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

61.

ZOFIA GASIK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

62.

MARZENA GERWATOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

63.

ADAM GERWATOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

64.

EMIL GĘBARSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

65.

MARIUSZ GIŻYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

66.

MARIUSZ GIŻYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

67.

ROMAN GIŻYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

68.

KRYSPIN GŁUCHOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

69.

RYSZARD GŁUCHOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

70.

BOŻENA GODLEWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

71.

MIROSŁAW GORZYCKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

72.

BARBARA GOŚCIŃSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

73.

HENRYK GÓRCZYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

74.

SŁAWOMIR GÓRECKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

75.

AGNIESZKA GÓRNIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

76.

TOMASZ GÓRNIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

77.

ALINA GÓRSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

78.

DIONIZY GRĄBCZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

79.

JAROSŁAW GRĄBCZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

80.

PAWEŁ GRĄBCZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

81.

PAWEŁ GRĄBCZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

82.

EUGENIUSZ GRĄCZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

83.

CZESŁAW GRUCZYK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

84.

AGNIESZKA GRUDZIEŃ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

85.

GRZEGORZ GRZYWIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

86.

MIROSŁAW GRZYWIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

87.

ZBIGNIEW GRZYWIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

88.

JERZY IGNACZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

89.

WIESŁAW ISKRA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

90.

ANDRZEJ JABŁOŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

91.

ARKADIUSZ JABŁOŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

92.

DARIUSZ JABŁOŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

93.

RENATA JAGIELSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

94.

TERESA JAMRÓZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

95.

MAŁGORZATA JANISZEWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

96.

DARIUSZ JANISZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

97.

KAROL JANISZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

98.

ADAM JANKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

99.

ANDRZEJ JANKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

100.

MIROSŁAW JANKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

101.

SŁAWOMIR JANKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

102.

ZDZISŁAW JARZĘBSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

103.

LESZEK JARZYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

104.

PAWEŁ JASTRZĘBSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

105.

JUSTYNA JĘDRZEJEWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

106.

ANDRZEJ JĘDRZEJEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

107.

MAREK JĘDRZEJEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

108.

STANISŁAW JĘDRZEJEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

109.

TOMASZ JĘDRZEJEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

110.

JANINA KACZMARCZYK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

111.

MARZENA KALINOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

112.

MAREK KALINOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

113.

PAWEŁ KALINOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

114.

WIKTOR KALINOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

115.

MIROSŁAW KALISZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

116.

URSZULA KAMIŃSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

117.

ARKADIUSZ KAMIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

118.

WŁADYSŁAW KAMIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

119.

KAZIMIERZ KARCZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

120.

MARCIN KARCZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

121.

WIOLETTA KARPIŃSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

122.

PIOTR KARPIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

123.

MAREK KAWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

124.

PAWEŁ KAWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

125.

TADEUSZ KAWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

126.

TOMASZ KAŹMIERKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

127.

JACEK KĘDZIERSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

128.

JAN KIERZKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

129.

PIOTR KIJEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

130.

GRZEGORZ KISIELEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

131.

KRZYSZTOF KISIELEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

132.

STANISŁAW KISIELEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

133.

MONIKA KLECZKOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

134.

MIROSŁAW KOKOSZCZYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

135.

JOANNA KOŁODZIEJSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

136.

EUGENIUSZ KOŁODZIEJSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

137.

MARIUSZ KOPACZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

138.

HENRYK KOPCZYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

139.

LECH KOPROWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

140.

JERZY KOPYTOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

141.

JÓZEF KOSIOROWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

142.

MIRON KOSIOROWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

143.

JACEK KOSSAKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

144.

PIOTR KOSSAKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

145.

ANDRZEJ KOSZTOWNY

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

146.

GRZEGORZ KOSZTOWNY

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

147.

JAN KOSZYTKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

148.

JAROSŁAW KOŚMIDER

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

149.

ZBIGNIEW KOŚMIDER

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

150.

JOANNA KOWALSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

151.

MAREK KOWALSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

152.

MICHAŁ KOWALSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

153.

ANDRZEJ KOZAKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

154.

WOJCIECH KOZANECKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

155.

DARIUSZ KRAJEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

156.

ZENON KRAJEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

157.

DARIUSZ KRASIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

158.

MARIA KRĘPIC

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

159.

ANDRZEJ KRUSZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

160.

KAROL KRUSZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

161.

ZYGMUNT KRUSZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

162.

BEATA KRYSZTOFORSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

163.

MARIA KRYSZTOFORSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

164.

ARKADIUSZ KRYSZTOFORSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

165.

KRZYSZTOF KRYSZTOFORSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

166.

KRZYSZTOF KRYSZTOFORSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

167.

LESZEK KRYSZTOFORSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

168.

ANDRZEJ KRZEMIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

169.

ANDRZEJ KRZEMIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

170.

MIROSŁAWA KSIĄŻKOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

171.

ŁUKASZ KUCZKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

172.

ANDRZEJ KUCZMARSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

173.

PIOTR KUICH

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

174.

MIROSŁAW KUPIEC

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

175.

SEBASTIAN KWAŚNIEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

176.

IRENEUSZ KWIATKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

177.

PIOTR LASKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

178.

KRZYSZTOF LEWANDOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

179.

ANDRZEJ LISIECKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

180.

JANUSZ LISIECKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

181.

WŁADYSŁAW ŁABISZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

182.

AGNIESZKA ŁAZIUK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

183.

GRZEGORZ ŁUNIEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

184.

MARIOLA ŁYDZIŃSKA ŻEBROWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

185.

ANDRZEJ ŁYDZIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

186.

GRZEGORZ MACIAKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

187.

RYSZARD MACIAKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

188.

JÓZEF MACIEJA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

189.

HANNA MADEJCZYK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

190.

SŁAWOMIR MADEJCZYK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

191.

KRYSTYNA MAKSYMOWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

192.

KRZYSZTOF MALANKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

193.

TADEUSZ MALANOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

194.

MARŻOLENA MAŁECKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

195.

DANUTA MAŁKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

196.

GRAŻYNA MAŁKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

197.

TOMASZ MAŁKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

198.

WITOLD MAŁKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

199.

ZBIGNIEW MAŁKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

200.

MAREK MARAT

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

201.

MIROSŁAW MARKUSZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

202.

KAZIMIERZ MAZUR

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

203.

JAN MĄKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

204.

ROMAN MELLER

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

205.

LEONARD MICHALSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

206.

PIOTR MICHALSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

207.

KRZYSZTOF MIERZEJEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

208.

MIROSŁAW MIERZEJEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

209.

LONGIN MIESZKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

210.

PIOTR MIGDALSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

211.

PAWEŁ MISZKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

212.

ZDZISŁAW MÓLCZYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

213.

ANNA MULCZYŃSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

214.

TOMASZ MULCZYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

215.

ANDRZEJ NACFALSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

216.

JERZY NADRATOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

217.

JÓZEF NAWOJSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

218.

ANNA NAWROT

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

219.

ROMAN NICIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

220.

MICHAŁ NIŹDZIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

221.

SŁAWOMIR NOWAK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

222.

JAN NOWAKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

223.

JAN NOWAKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

224.

GRZEGORZ OBERNIKOWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

225.

JACEK OBERNIKOWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

226.

RADOSŁAW OBERNIKOWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

227.

MAREK OBRĘBSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

228.

TADEUSZ OBRĘBSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

229.

KRZYSZTOF OLASZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

230.

WŁODZIMIERZ OLCZAK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

231.

GRZEGORZ OLEWIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

232.

GRAŻYNA OLSZEWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

233.

MAREK OLSZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

234.

MIROSŁAW OLSZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

235.

PIOTR OLSZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

236.

TADEUSZ OLSZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

237.

IWONA ORLIŃSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

238.

ALEKSANDRA ORŁOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

239.

MICHAŁ ORŁOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

240.

JERZY ORSZAK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

241.

GRZEGORZ OSMAŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

242.

ROMAN OSMAŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

243.

TOMASZ OSMAŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

244.

KRZYSZTOF OSTROWICKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

245.

RYSZARD OSTROWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

246.

ADAM PACZKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

247.

ZYGMUNT PACZKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

248.

HANNA PAĆKOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

249.

ZBIGNIEW PAĆKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

250.

GABRIEL PAPIERSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

251.

ANNA PAWŁOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

252.

BARBARA PAWŁOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

253.

MIROSłAWA PAWŁOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

254.

DARIUSZ PAWŁOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

255.

MACIEJ PAWŁOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

256.

ROBERT PAWŁOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

257.

RYSZARD PAWŁOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

258.

TEOFIL PAWŁOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

259.

AGNIESZKA PĄCZKOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

260.

ANDRZEJ PĄCZKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

261.

ALINA PEDA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

262.

MIROSŁAW PERSZYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

263.

BOGDAN PIASKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

264.

DOROTA PIETRUSZEWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

265.

MARIUSZ PILEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

266.

ALICJA PIOTROWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

267.

TOMASZ PIOTROWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

268.

MARIUSZ PIÓRKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

269.

ZBIGNIEW PISKORSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

270.

DARIUSZ PODKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

271.

STANISŁAW PODOLSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

272.

ANDRZEJ POKSIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

273.

SŁAWOMIR POKSIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

274.

DANUTA PRZYMIRSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

275.

IZABELA PRZYMIRSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

276.

KATARZYNA PRZYMIRSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

277.

MIROSŁAWA PRZYMIRSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

278.

JANUSZ PRZYMIRSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

279.

MIROSŁAW PRZYMIRSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

280.

STANISŁAW PRZYSTAWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

281.

ROBERT RADOMSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

282.

HENRYK RADWAŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

283.

PAWEŁ RAFALIK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

284.

MIROSŁAW RANISZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

285.

ELŻBIETA RATAJCZYK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

286.

BOGUMIŁ REDECKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

287.

JOLANTA RĘBOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

288.

PAWEŁ ROGACKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

289.

JADWIGA ROGALSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

290.

ANDRZEJ ROGALSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

291.

JANUSZ ROGALSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

292.

STANISŁAW ROGALSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

293.

JÓZEF RÓŻAŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

294.

ZBIGNIEW RÓŻAŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

295.

ADAM RÓŻYCKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

296.

MARIOLA RUTKOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

297.

MARIUSZ RUTKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

298.

PIOTR RUTKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

299.

MIECZYSŁAW RYKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

300.

REMIGIUSZ RYKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

301.

ALICJA SADŁOWSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

302.

ZBIGNIEW SADOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

303.

STANISŁAW SAMODULSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

304.

MILENA SAMOREK

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

305.

JAROSŁAW SARWIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

306.

BARBARA SERWACH

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

307.

JADWIGA SERWACH

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

308.

MARIUSZ SERWACH

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

309.

KRZYSZTOF SIECIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

310.

GRZEGORZ SIKORSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

311.

PIOTR SIKORSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

312.

CEZARY SKOWROŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

313.

MAREK SKOWROŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

314.

ANDRZEJ SKRZYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

315.

KRZYSZTOF SKRZYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

316.

TOMASZ SKRZYŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

317.

ZBIGNIEW SŁABOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

318.

GRZEGORZ SŁOMKOWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

319.

ANTONI SŁUPECKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

320.

MAREK SŁUPECKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

321.

SYLWESTER SŁUPECKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

322.

ANDRZEJ SMOLIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

323.

IGNACY SOBIECKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

324.

PAWEŁ SOBIECKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

325.

ANETA SOSINSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

326.

KAZIMIERZ SOSIŃSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

327.

STANISŁAW STANISZEWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

328.

KRYSTYNA STARZYŃSKA

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

329.

AGNIESZKA STATKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

330.

KRZYSZTOF STATKIEWICZ

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna

331.

ANDRZEJ STAWSKI

 

zwrot podatku akcyzowego

osoba fizyczna