Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256642
od 24 czerwca 2003 r.
Informacje » INFORMACJE Wersja do druku

Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za rok 2012

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

           

 

 

 

 

 

Informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy za 2012 rok

w tym kwota deficytu albo nadwyżki

 

 

 

 

1. Wykonane dochody           -    16 413 875,35

 

 

2. Wykonane wydatki            -    17 126 896,94

 

3. Nadwyżka / Deficyt      -        713 021,59

 

 

 

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

 

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

                                                                                                 

 

Informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy o finansach publicznych za 2012 rok

 

 

Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA)

                                                           -               716 112,63

 

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

                                                                                                 

 

Informacja o stanie zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych za 2012 rok

 

 

 

 

Wymagalne zobowiązania             -           0,00

 

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                  

 

 

Informacja obejmująca kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego              za 2012 rok

 

 

 

1      Otrzymane dotacje     -             334 090,00

2      Udzielone dotacje      -               3 000,00

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                       
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

                                                                                    

                                   

 

 

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą za 2012 rok

 

 

 

1. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań                                                                                                   

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                         -    0,00

 

2. Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań                                                                                   

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                                                                                      

    przypadających do spłaty                                                -    0,00

 

3. Wartość nominalna wymagalnych zobowiązań                                                                                            

    z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji                         -    0,00

 

4. Wartość wierzytelności z tytułu udzielonych                                                                                     

    poręczeń i gwarancji                                                       -    0,00  

 

5. Wartość spłat dokonanych za dłużników                                                                          

    z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)     -    0,00

 

6. Kwota odzyskanych wierzytelności od dłużników                                                                                          

    z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)                      -    0,00

 

7. Wartość udzielonych poręczeń i gwarancji                       -     0,00

 

 

 

                                                               WÓJT  GMINY

 

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 

 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                       
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2012 rok

 

1      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

 

Lp.

Imię                       i nazwisko lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot, w tym

 

Powód umorzenia1)

kwota ogółem

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolongacyjne

1.

Andrzej Nacfalski

Tłuchowo

865,00

865,00

0,00

0,00

ważny interes podatnika

 

2      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających                 osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono odroczeń w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Forma organizacyjna

1.

Elżbieta Jabłońska

osoba fizyczna

2.

Wioletta Morawska

osoba fizyczna

 

3      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Forma organizacyjna

x

x

x

 

 

4      Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg w kwocie przewyższającej 500 zł.

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj ulgi

Forma organizacyjna

1.

Roman Giżyński

ulga z tytułu nabycia gruntów

osoba fizyczna

2.

Adam Różycki

ulga z tytułu nabycia gruntów

osoba fizyczna

                                                      

                                                             WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

                       

 

Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr 0152-13/2010
Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 30 kwietnia 2010 roku                      
w sprawie szczegółowych zasad podawania
do publicznej wiadomości informacji i wykazów,
o których mowa w ustawie o finansach  publicznych.

 

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej za 2012 rok

 

 

 

 

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa podatnika

Rodzaj udzielonej pomocy publicznej

Forma organizacyjna

x

x

x

x

 

 

 

 

                                                              WÓJT  GMINY

                                                           Krzysztof Dąbkowski

 


Informację wytworzył: Marta Chyczewska, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Chyczewska, Data wprowadzenia: 2013-05-29 15:27:10, Zatwierdził do publikacji: Marta Chyczewska, Data publikacji 2013-05-29 15:32:50, Ostatnia zmiana: 2013-05-29 15:33:01, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 640