Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2010-2014.
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
Pomoc
Statystyki

1551231
od 24 czerwca 2003 r.
Informacje ogólne » Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia Wersja do druku

Strona archiwalna - zdjęta z serwisu
Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Tłuchowo, dnia 7.06.2011r.

 

 

 

ORG.7624-05/10

 

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego  ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), oraz art. 63 ust.1 i 4, art.66, art. 68  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008, Nr 199 poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust.1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. nr 213, poz. 1397 ) w związku z wnioskiem Pana Jana Mirosława Szuleckiego właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego „SUSZ-MAS”, Tłuchówek 31, 87-605 Tłuchowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na adaptacji istniejącej hali magazynowej pod zakład produkcji paliw alternatywnych na działce nr 179/2 położonej w miejscowości Tłuchówek , gmina Tłuchowo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie

 

 

                                                  Postanawiam

 

1.        Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „ Adaptacja istniejącej hali magazynowej pod zakład produkcji paliw alternatywnych  na działce nr 179/2 położonej w miejscowości Tłuchówek , gmina Tłuchowo.

2.        Ustalam zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1-9  i 11 – 20  oraz ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                        o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem:

-      rozważenia zakwalifikowania inwestycji  również do § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 , poz. 1397 );

-      podania źródła pochodzenia odpadów  oraz odbiorców , którym będzie przekazywane paliwo alternatywne,

-      szczegółowego opisu planowanego procesu technologicznego ,

-      zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed ryzykiem skażenia, zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji,

-      szczegółowego opisu gospodarki odpadami,

-      oddziaływania planowanej inwestycji na powietrze atmosferyczne i klimat akustyczny wraz z rozwiązaniami chroniącymi środowisko,

-      analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem.

3.        Raport winien zostać opracowany w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 14 grudnia 2010 roku Pan Jan Mirosław Szulecki właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowo- Usługowego „SUSZ-MAS”, Tłuchówek 31, 87-605 Tłuchowo wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na realizację przedsięwzięcia, które miało polegać na zbieraniu i odzyskiwaniu odpadów innych niż niebezpieczne w procesie R15 ( sortowanie ręczne ), na działce nr 179/2 w miejscowości Tłuchówek, gmina Tłuchowo. Natomiast z ujednoliconej karty informacyjnej dostarczonej w dniu 9 maja 2011roku  wynika, iż zamierzenie polega na adaptacji istniejącej hali magazynowej pod zakład produkcji paliw alternatywnych.

      Planowane przedsięwzięcie zaliczane jest do  § 3 ust.1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. nr 213, poz. 1397 ) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, w ramach której sporządzany jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Stosownie do art. 63 ust.1 i art. 64 ust.1 wyżej wymienionej ustawy  obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jednocześnie określając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego..

      W oparciu o przekazane informacje wraz z uzupełnieniami Wójt Gminy Tłuchowo w dniu 14 grudnia 2010 roku wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej i zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o udostępnianiu  informacji  o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008, Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Wójt wystąpił do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w  Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie o wyrażenie opinii w przedmiocie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem znak: WOO.4240.39.2011.JS.2 z dnia 23 maja 2011 roku wyraził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Zakres raportu powinien zawierać informacje zawarte w art. 66 wyżej wymienionej ustawy z uwzględnieniem dodatkowych elementów określonych w treści orzeczenia  niniejszego postanowienia . W uzasadnieni podano , że zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, Inwestor przewiduje produkcję paliwa alternatywnego na poziomie 2400Mg miesięcznie, natomiast rocznie poddawanych odzyskowi będzie ok. 30000Mg odpadów. Ze względu na powyższe konieczna jest wnikliwa analiza gospodarowania odpadami w ramach przedmiotowej inwestycji , ponieważ głównym profilem prowadzonej działalności będzie odzysk odpadów. Konieczne jest podanie źródła pochodzenia odpadów oraz odbiorców , którym będzie przekazywane paliwo alternatywne ( czy Inwestor posiada rynek zbytu) oraz jego charakterystyka jakościowa i ilościowa. Przedsięwzięcie związane jest ze stosowaniem nieznanej technologii oraz wytwarzaniem nieznanego produktu, a opis działalności jest niejednoznaczny. W przedłożonym raporcie należy opisać sposób postępowania                      w przypadku wysortowania odpadów niebezpiecznych oraz zapylenia i pożaru ze względu na gromadzenie odpadów na placu niezadaszonym oraz określenie jak zostaną zagospodarowane odpady o kodzie 19 20 10 , jeżeli nie znajdzie się odbiorca. Zaznaczyć należy , że instalacje  do spalania paliwa alternatywnego  traktowane są jak instalacje spalania i współspalania odpadów. Na etapie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko konieczne jest ustalenie , czy realizacja inwestycji będzie przebiegała według wariantu najkorzystniejszego dla samego Inwestora, jak i dla wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości. Należy przeprowadzić analizę możliwych konfliktów społecznych ( analiza ta winna stanowić obligatoryjny element raportu ), a także uwzględnić w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym               w związku z planowaną inwestycją. Odpady o kodach 02 03 80 posiadają właściwości  złowonne i mogą być w znacznym stopniu uwodnione, należy podać , czy będzie prowadzony proces suszenia odpadów ( mokre nie nadają się do produkcji paliwa alternatywnego). Wykorzystanie  odpadów o kodach 02 03 [ 80,81,82], 03 01 [01,05], 03 03 01, będzie źródłem emisji pyłu do powietrza, zwłaszcza podczas mieszania tych odpadów w związku z tym należy przedstawić oddziaływania w tym zakresie.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie opinią sanitarną znak;                     N.NZ-42-9-15/3186/2010 z dnia 21.12.2010r. opowiedział się za brakiem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestycja położona jest poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009r. Nr  151 , poz. 1220 ze zm.).

      Wójt Gminy Tłuchowo po wnikliwym zapoznaniu się z wnioskiem, kartą informacyjną wraz z uzupełnieniami oraz uzyskanymi opiniami  i zważywszy na skalę               ( ok. 30000 Mg/rok odpadów poddawanych odzyskowi), charakter inwestycji ( odzysk odpadów – produkcja paliwa alternatywnego ) oraz możliwość wystąpienia  konfliktów społecznych , stwierdzono konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko w zakresie podanym w niniejszym postanowieniu.

 

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

 

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Wójta Gminy Tłuchowo w terminie 7 dni od daty otrzymania.

 

 

 

Otrzymują:

- Inwestor

- strony wg wykazu

- a/a

 

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie

 

 


Informację wytworzył: Dariusz Meller, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Dariusz Meller, Data wprowadzenia: 2011-06-08 15:26:52, Zatwierdził do publikacji: Dariusz Meller, Data publikacji 2011-06-08 15:28:15, Ostatnia zmiana: 2012-12-07 10:39:05, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 769