Wyszukaj:
Gmina Tłuchowo
Strona główna
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
•  Aktualności - Zawiadomienia/ Obwieszczenia/ Ogłoszenia
•  Strategia Rozwoju Gminy na lata 2014-2020
•  Projekt Statutu Sołectw
•  Utworzenie Zespołu Szkół w Tłuchowie
•  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tłuchowo
  Wybory
•  Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014r
•  Wybory Samorządowe 2014
•  Wybory Prezydenta 2015
•  Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015r
•  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo w dniu 26 lutego 2017 r.
•  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tłuchowo zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r.
  Organy
•  Wójt
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe
•  Przetargi
•  PPWOW - Program Integracji Społecznej
•  Dostęp do informacji o środowisku
  Sesje Rady Gminy Tłuchowo
•  Sesje Rady Gminy - Kadencja 2014-2018
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Procedury
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Nabór na wolne stanowiska
•  Zwrot podatku akcyzowego
•  Konkursy (oferty) na realizację zadań publicznych
•  Druki do pobrania
•  Odpady komunalne
•  Centralny Rejestr Umów
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Budżet
•  Uchwały
•  Regulamin urzędu
•  Planowanie przestrzenne
•  Inne
•  Zarządzenia
•  Inwestycje celu publicznego
  Informacje
•  INFORMACJE
•  Redakcja
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2004 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2005 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w 2006 r.
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2007
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2008
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2009
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2010
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2011
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2012
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2013
•  Oswiadczenia majątkowe złożone w roku 2014
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2015
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2016
•  Oświadczenia majątkowe złożone w roku 2017
Pomoc
Statystyki

2256651
od 24 czerwca 2003 r.
Informacje » INFORMACJE Wersja do druku

Zarządzenie Nr 0152-13/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie : szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji i wykazów, o których mowa w ustawie o finansach publicznych

Zarządzenie  Nr 0152-13/2010

Wójta Gminy Tłuchowo

z dnia 30 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie : szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji i wykazów,                       

            o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

 

         Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy

 zarządza, co następuje :

 

§ 1

 

1.      opracowywanie, według wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia i publikowanie niżej wymienionych informacji i wykazów :

1)      kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy, w tym kwota deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych – wzór informacji załącznik nr 1,

2)      informacja obejmująca dane dotyczące wykonania budżetu gminy w poprzednim roku budżetowym, w tym kwota deficytu albo nadwyżki – wzór informacji załącznik nr 2,

3)      informacja o kwocie wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – wzór informacji załącznik nr 3,

4)      informacja o kwocie zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych – wzór informacji załącznik nr 4,

5)      informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz o kwotach dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – wzór informacji załącznik nr 5,

6)      wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą – wzór wykazu załącznik nr 6,

7)      wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia   wzory wykazu załącznik nr 7,

8)      wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej – wzór wykazu załącznik nr 8,

 

2.      Informację, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1) należy opublikować do końca miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

 

3.      Informacje i wykazy o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2) - 8) należy opublikować w terminie do 31 maja roku następnego.

 

§ 2

 

Informacje i wykazy, o których mowa w § 1 publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń urzędu gminy przez okres jednego miesiąca.

 

 § 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

  

§ 4

 

Traci moc zarządzenie Nr 0152-12/2008 Wójta Gminy Tłuchowo z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie: szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości informacji i wykazów, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

 

 

                                                                                                                                      WÓJT  GMINY

                                                                                                                                  Krzysztof Dąbkowski

Załączone dokumenty
  Załaczniki do Zarządzenia Nr 0152-13-2010 z 30 kwietnia 2010r (55kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marta Chyczewska, Data wytworzenia: 2010-04-30 07:48:35, Wprowadził do systemu: Marta Chyczewska, Data wprowadzenia: 2010-06-14 07:48:41, Zatwierdził do publikacji: Marta Chyczewska, Data publikacji 2010-06-14 11:29:28, Ostatnia zmiana: 2010-08-03 09:09:11, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 837